Regulamin Serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego www.mix-meble.pl obowiązujący od 30.kwietnia 2018 roku. 

 

Do Państwa dyspozycji oddajemy dokument, który ma na celu wyjaśnienie zasad korzystania z Serwisu, w tym ustalania szczegółowych warunków zakupu i zasad reklamowania Asortymentu dostępnego w Sklepie stacjonarnym, jak i Sklepie on-line. Serwis pełni ponadto funkcję Platformy informacyjnej mającej na celu informowanie Klientów o aktualnej ofercie MIX MEBLE oraz budowanie wizerunku marki MIX MEBLE.

UWAGA:

 1. Serwis zaadresowany jest wyłącznie do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Asortyment dostępny w Sklepie stacjonarnym nie pokrywa się z Asortymentem dostępnym w Sklepie online.

 

Informujemy również, że dla Państwa wygody szczegółowa procedura reklamacji, a także zasady związane z przetwarzaniem Państwach danych osobowych zostały wyodrębnione jako załączniki do niniejszego Regulaminu, który tylko w podstawowym zakresie porusza te kwestie. Dokumenty dostępne są:

 1. Procedura reklamacji: na Stronie w zakładce „Obsługa reklamacji” pod adresem: https://mix-meble.pl/pl/info/obsluga_reklamacji ;
 2. Polityka prywatności: na Stronie w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem: https://mix-meble.pl/pl/info/polityka_prywatnosci .

 

 

Jeśli którykolwiek z zapisów jest dla Państwa niejasny lub budzi Państwa wątpliwość – zapraszamy do kontaktu osobistego w Sklepie stacjonarnym oraz za pośrednictwem wskazanych na Stronie danych kontaktowych (https://mix-meble.pl/kontakt) .

Spis treści

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2

WYMAGANIA TECHNICZNE. 4

PLATFORMA INFORMACYJNA ORAZ FUNKCJONALNOŚCI STRONY. 4

ZAKUP TOWARÓW W SKLEPIE ONLINE. 5

USŁUGI TRANSPORTU I MONTAŻU ORAZ SAMODZIELNY ODBIÓR I MONTAŻ TOWARU.. 8

FORMULARZ ZAPYTAJ O PRODUKT. 9

REKLAMACJE. 9

PRZEPISY SZCZEGÓLNE ZAKUPU TOWARÓW PRZEZ KLIENTÓW BIZNESOWYCH.. 10

USŁUGI ZAKUPU TOWARÓW NA KREDYT. 10

KORZYSTANIE Z SERWISU.. 11

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJĄCE KONSUMENTOM ORAZ ZASADY ZWROTU TOWARU.. 11

TRANSMISJA DANYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWO.. 13

POWIADOMIENIA PUSH.. 14

FACEBOOK. 14

DANE OSOBOWE. 15

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 16

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.. 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 16

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZYKŁADOWY WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU.. 18

ZAŁĄCZNIK NR 2 – INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA. 18

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu www.mix-meble.pl , zwanego dalej: Serwisem, jest spółka „MIX MEBLE Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie 30-415 przy ul. Wadowickiej 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316613, posiadająca numer NIP: 679-299-42-60, posiadająca numer REGON: 120788200, kapitał zakładowy: 1.650.000,00 złotych, działająca pod marką: „MIX MEBLE” i zwana dalej: MIX MEBLE.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument w postaci Regulaminu serwisu internetowego www.mix-meble.pl;
  2. Sklepie stacjonarnym - należy przez to rozumieć sklep firmowy MIX MEBLE będący własnością MIX MEBLE znajdujący się w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a;
  3. Sklepie online - należy przez to rozumieć sklep internetowy MIX MEBLE będący własnością MIX MEBLE dostępny za pośrednictwem Serwisu poprzez funkcję zakupienia wybranego przez MIX MEBLE Asortymentu online (poprzez skorzystanie z formularza ZAMÓW ONLINE);
  4. Asortymencie - należy przez to rozumieć znajdujące się w ofercie MIX MEBLE Towary przeznaczone do nabycia przez Klientów, zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i Sklepie online;
  5. Towarze - należy przez to rozumieć pojedynczy element Asortymentu;
  6. Kliencie - należy przez to rozumieć konsumenta lub klienta biznesowego kontaktującego się z MIX MEBLE w celu dokonania czynności prawnej w postaci zakupu Towaru, a także podejmującą kroki w celu dokonania takiej czynności (np. poprzez korzystanie z Serwisu) lub kroki związane z dokonaną w ten sposób czynnością (np. poprzez zgłoszenie reklamacji).
  7. Konsumencie - należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną dokonującego z MIX MEBLE czynności prawnej w postaci zakupu Towaru niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także podejmującego kroki w celu dokonania takiej czynności (np. poprzez korzystanie z Serwisu) lub kroki związane z dokonaną w ten sposób czynnością (np. poprzez zgłoszenie reklamacji).

 

Podanie przez Klienta numeru NIP w celu wystawienia faktury jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, co oznacza, że stosują się do niego szczególne zapisy Regulaminu dotyczące Klientów biznesowych.

 

 1. Kliencie biznesowym- należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 331 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, prowadzącego we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i w ramach tej działalności dokonującego z MIX MEBLE czynności prawnej w postaci zakupu Towaru, a także podejmującego kroki w celu dokonania takiej czynności (np. poprzez korzystanie z Serwisu) lub kroki związane z dokonaną w ten sposób czynnością (np. poprzez zgłoszenie reklamacji).
 2. Powiadomieniach PUSH– należy przez to rozumieć wiadomości typu Wap push, otrzymywane przez Urządzenie Klienta w przypadku włączenia takiej funkcji, a służące MIX MEBLE w celach marketingowych.
 3. Platformie informacyjnej - należy przez to rozumieć funkcję Serwisu polegającą na budowaniu wizerunku marki MIX MEBLE oraz informowaniu Klientów o aktualnej ofercie MIX MEBLE i umożliwieniu kontaktu Klienta z MIX MEBLE za pośrednictwem formularza ZAPYTAJ O PRODUKT.
 4. Formularzu ZAPYTAJ O PRODUKT - należy przez to rozumieć udostępniony za pośrednictwem Serwisu w stosunku do wybranych przez MIX MEBLE Towarów formularz pozwalający na uzyskanie szczegółowych informacji na temat wybranych Towarów znajdujących się w ofercie MIX MEBLE oraz warunków ich zamawiania, montażu, transportu i opcji zakupu.
 5. Formularzu ZAMÓW ONLINE - należy przez to rozumieć udostępniony za pośrednictwem Serwisu w stosunku do wybranych przez MIX MEBLE Towarów formularz pozwalający na skorzystanie z oferty Sklepu Online.
 6. Prawie odstąpienia od umowy - należy przez to rozumieć przysługujące Klientom będącym konsumentami, a wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do złożenia w terminie 14 dni oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przepisach tejże ustawy.
 7. Stronie - należy przez to rozumieć stronę internetową https://mix-meble.pl, za pośrednictwem której Klienci uzyskują dostęp do Serwisu.
 8. Urządzeniu Klienta – należy przez to rozumieć należący do Klienta komputer lub urządzenie telekomunikacyjne w postaci przede wszystkim telefonu komórkowego, smartfonu, tabletu lub innego urządzenie mobilnego z dostępem do sieci Internet, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego, za pośrednictwem którego korzysta z Serwisu.
 9. Fanpage’u - należy przez to rozumieć stronę MIX MEBLE utworzoną i moderowaną przez MIX MEBLE na Facebooku, pod adresem URL: https://www.facebook.com/pages/MIX-MEBLE/153058614756136 .
 10. Facebooku - należy przez to rozumieć portal społecznościowy dostępny pod adresem URL: https://www.facebook.com/ ;
 11. Komentarzach - należy przez to rozumieć zamieszczane przez użytkowników Facebooka, którzy polubili Fanpage wpisy zawierające m.in. opinie na temat MIX MEBLE, jakości obsługi w Sklepie Stacjonarnym i Sklepie online lub Asortymentu;
 12. Magazynie MIX MEBLE - należy przez to rozumieć magazyn MIX MEBLE znajdujący się pod adresem: ul. Magazynowa 3, 30-858 Kraków, w którym możliwy jest odbiór i zwrot Towarów, na zasadach wynikających z Regulaminu.
 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez MIX MEBLE usług za pośrednictwem Fanpage’a i Strony, w tym prawa i obowiązki Użytkowników wynikające z decyzji w zakresie chęci aktywnego korzystania z udostępnionych funkcjonalności, zasady korzystania z Fanpage’a oraz Serwisu oraz zakres odpowiedzialności Klientów oraz prawa i obowiązki MIX MEBLE.
 1. Celem skorzystania z funkcjonalności Serwisu w postaci formularza ZAMÓW ONLINE oraz ZAPYTAJ O PRODUKT Klient zobowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu i jego załączników, a zwłaszcza Polityki prywatności i akceptuje ich postawienia oraz zobowiązuje się̨ do ich przestrzegania. Rekomendujemy zapoznanie się z Regulaminem bez względu na chęć skorzystania z opisanych formularzy.
 2. MIX MEBLE zapewnia, że działa i świadczy Usługi zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza przepisami w zakresie ochrony praw konsumentó
 3. Jeżeli jakiekolwiek zapisy Regulaminu pozostają w niezgodności z przepisami prawa regulującymi prawa konsumentów nie stosuje się ich, chyba, że możliwa jest zgodna z prawem interpretacja tych zapisó

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową : Internet Explorer w wersji 7+ lub wyższej, Opera w wersji 10+ lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 6+lub wyższej, Google Chrome w wersji 57.0.2987.110 lub wyższej, Safari w wersji 10.1 lub wyższej, a także włączenia w przeglądarce obsługi ciasteczek (cookies) oraz JavaScript.
 2. MIX MEBLE zaleca wykorzystywanie najnowszych dostępnych wersji przeglądarek, o których mowa w ust. 1 powyżej.

PLATFORMA INFORMACYJNA ORAZ FUNKCJONALNOŚCI STRONY

 1. Platforma informacyjna nie jest sklepem internetowym i dotyczy jedynie Towarów przy których znajduje się odnośnik do Formularza ZAPYTAJ O PRODUKT.
 2. Platforma informacyjna poza funkcją marketingową i informacyjną umożliwia, po uszczegółowieniu przez Klienta niezbędnych informacji (tj. wskazaniu jakie cechy posiada i ma posiadać produkt będący przedmiotem jego zainteresowania) szybsze złożenie zamówienia w Sklepie stacjonarnym na dostarczenie Klientowi wybranego produktu w drodze zamówienia realizowanego w tradycyjny sposób przez Sklep stacjonarny, choć z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.
 3. Zakup Towarów za pośrednictwem funkcjonalności Strony może mieć dwojaki charakter:
  1. Sprzedaży Standardowej - gdy Klient dokona ustalenia warunków zakupu Towaru za pośrednictwem kontaktu mailowego (formularz ZAPYTAJ O PRODUKT) z MIX MEBLE, a następnie dokona wiążącego zamówienia w Sklepie stacjonarnym;
  2. Sprzedaży na odległość – gdy Klient dokona zamówienia i zakupu za pośrednictwem formularza ZAMÓW ONLINE, a odbiór Towarów będzie odbywał się w miejscu wskazanym przez Klienta albo w Magazynie albo w Sklepie Stacjonarnym, w zależności od ustaleń dokonanych z MIX MEBLE na etapie składania zamówienia.
 4. Za pośrednictwem Formularza ZAPYTAJ O PRODUKT Klient może ustalić czy istnieje ewentualna możliwość modyfikacji prezentowanego produktu i dopasowania jego cech wedle swojego zapotrzebowania, a następnie dokonać jego zakupu poprzez kontakt ze Sklepem stacjonarnym i złożenie w Sklepie stacjonarnym stosownego zamówienia.
 • Znajdujące się na Platformie Informacyjnej Towary i ich cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ze względu na to, że wymagają one dopasowania do indywidualnych potrzeb Klienta (wybór materiałów, rozmiar, etc.), co zawsze wpływa na ich cenę końcową, wyjątkiem są Towary znajdujące się w zakładce PROMOCJE (https://mix-meble.pl/pl/info/promocje ) lub oferowane na sprzedaż za pośrednictwem portalu allegro.pl, które są Towarami, których nie ma możliwości zindywidualizować
 1. Nie wszystkie prezentowane w Serwisie Towary mają aktywny formularz ZAPYTAJ O PRODUKT.
 2. W chwili ustalenia zapotrzebowania Klienta MIX MEBLE, przed przyjęciem zamówienia, poinformuje Klienta czy Towar będący przedmiotem jego zainteresowania jest dostępny w ramach sprzedaży na odległość (Sklep online) czy też może go nabyć wyłącznie w sklepie stacjonarnym.
 3. Klient korzystając z Formularza ZAPYTAJ O PRODUKT kontaktuje się z konsultantami Sklepu stacjonarnego.
 4. Klient korzystając z Formularza ZAMÓW ONLINE kontaktuje się z konsultantami Sklepu online.
 5. Dalszy kontakt z Klientem odbywa się za pośrednictwem innych środków porozumienia się na odległość i uzależniony jest od woli Klienta oraz danych kontaktowych przez niego podanych, co do zasady za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Dane kontaktowe MIX MEBLE dostępne są na Stronie w zakładce "Kontakt" (https://mix-meble.pl/kontakt/).
 7. Klient MIX MEBLE w drodze indywidualnych ustaleń ustali inną formę kontaktu.
 8. Podane w ramach Platformy Informacyjnej ceny mają charakter informacyjny, gdyż cena konkretnego towaru zależy od cech, jakie Klient oczekuje, że będzie zamówiony przez niego towar spełniał.

ZAKUP TOWARÓW W SKLEPIE ONLINE

 1. Umowa sprzedaży Towaru w Sklepie online pomiędzy MIX MEBLE, a Klientem zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Klienta przesłanego mu przez KLIENTA PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA, co może zostać wyrażone poprzez akceptację w formie wiadomości email lub wpłatę uzgodnionej zaliczki na konto MIX MEBLE.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że dobrowolnie zobowiązuje się do pokrycia wszystkich wyszczególnionych w podsumowaniu zamówienia kosztów oraz odbioru zamówionego Towaru.
 3. Wypełniając Formularz ZAMÓW ONLINE Klient zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą i nie naruszających praw osób trzecich danych niezbędnych do realizacji umowy, tj.:
  1. Imienia i nazwiska Klienta albo firmy, przy czym podanie firmy jest konieczne wyłącznie w przypadku Klientów biznesowych);
  2. Głównego adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub siedziby (wyłącznie w przypadku Klientów biznesowych);
  3. Adresu korespondencyjnego (wyłącznie w przypadku Konsumentów);
  4. Numeru NIP (wyłącznie w przypadku Klientów biznesowych);
  5. Adresu dostawy lub montażu – w przypadku, gdy zakup dokonywany jest z opcją Transportu lub montażu;
  6. Adresu email;
  7. Telefonu kontaktowego;
  8. Nazwy i ilości zamawianego Towaru
  9. Informacji w zakresie chęci skorzystania z usługi Transportu lub montażu Towaru, a także preferowanego miejsca odbioru Towaru;
 4. Przesłanie Formularza ZAMÓW ONLINE możliwe jest dopiero po zapoznaniu się i akceptacji warunków Regulaminu (wraz z załącznikami, a zwłaszcza z Polityką Prywatności).
 5. Klient przy przesyłaniu uzupełnionego FORMULARZA ZAMÓW ONLINE, inicjującego zawarcie umowy sprzedaży na odległość, ma również możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie mu za pośrednictwem adresu email podanego w formularzu informacji o ofercie, promocjach i usługach dodatkowych oferowanych przez MIX MEBLE Sp. z o.o.
 6. MIX MEBLE w ciągu 48 godzin roboczych prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA z prośbą o akceptację podanych w nim warunków zamówienia. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, to w treści przesłanego do Klienta PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA MIX MEBLE zawrze również wszystkie przewidziane ustawą z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta informacje i pouczenia.
 7. Prosimy o bardzo dokładne czytanie treści otrzymanego PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA przed jego akceptacją, gdyż będzie on zawierał dane o zasadach dostawy i realizacji zamówienia, w tym terminach i cenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwość co do treści informacji i zasad realizacji zakupu prosimy przed dokonaniem akceptacji PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA o kontakt z MIX MEBLE.
 8. Ponieważ każdy Towar ze względu na jego cechy charakterystyczne ma określoną dostępność, to zarówno jego dostępność, jak i termin realizacji zamówienia jest precyzowany przez MIX MEBLE w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA. Termin dostawy towaru zdeterminowany jest bowiem parametrami technicznymi, specyfiką logistyczną wybranych towarów i cechami produktu wybranymi przez Klienta.
 9. Klient dokonując potwierdzenia PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wybranego produktu na warunkach opisanych w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA i akceptuje wynikający ze specyfiki sprzedawanych przez „MIX MEBLE” produktów i wskazany w PODSUMOWANIU termin oraz warunki realizacji zamówienia oraz cenę całkowitą.
 10. Klient ma 72 godziny na przesłanie na adres e-mailowy, z którego otrzymał PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA e-maila zwrotnego zawierającego potwierdzenie, że wyraża on zgodę na wskazaną w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA treść umowy zakupu oraz zobowiązuje się on do pokrycia kwoty brutto wskazanej w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA w rubryce „Do zapłaty ogółem”. Jeśli potwierdzenie nie zostanie w tym czasie odesłane przez Klienta, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 11. Procedura realizacji złożonego zamówienia, od której liczy się wskazane w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA terminy na jego dostawę, rozpoczyna się w momencie, gdy Klient potwierdzi swoje zamówienie i jednocześnie zapłaci cenę za zakupiony towar lub uzgodnioną z obsługą MIX MEBLE zaliczkę. Ponieważ każdy Towar ze względu na jego cechy charakterystyczne ma określoną dostępność, to zarówno jego dostępność, jak i termin realizacji zamówienia jest precyzowany przez MIX MEBLE w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA. Termin dostawy towaru zdeterminowany jest bowiem parametrami technicznymi, specyfiką logistyczną wybranych towarów i cechami produktu wybranymi przez Klienta.
 12. Klient dokonując potwierdzenia PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wybranego produktu na warunkach opisanych w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA i akceptuje wynikający ze specyfiki sprzedawanych przez „MIX MEBLE” produktów i wskazany w PODSUMOWANIU termin oraz warunki realizacji zamówienia oraz cenę całkowitą.
 13. Wysokość ceny za jaką Klient może nabyć dany towar zostanie podana przez MIX MEBLE w dokumencie PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA i wiąże MIX MEBLE od chwili zaakceptowania przez Klienta PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA.
 14. Wszelkie dokumenty dostarczane przez MIX MEBLE Klientom w trakcie dokonywania i realizacji zamówienia będą następowały w drodze doręczeń na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta poprzez przesłanie plików w nieedytowalnej formie PDF, dla odczytania których należy posiadać zainstalowane bezpłatne oprogramowanie do odczytywania plików PDF w postaci programu Adobe Reader możliwego do pobrania na stronie get.adobe.com/pl/reader/otherversions/ , chyba że na prośbę Klienta MIX MEBLE w drodze indywidualnych ustaleń ustali inną formę kontaktu.
 15. Ceny towarów oraz usług podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, a więc stanowią cenę brutto za zamówiony towar lub usługę (np. transportu).
 16. W przypadku powstania szkody w majątku MIX MEBLE na skutek podania przez Klienta biznesowego danych nieprawdziwych lub takich, którymi nie był uprawniony się posługiwać ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w pełnej wysokości, w przypadku Konsumentów ponoszą oni taką odpowiedzialność, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, szczególnie regulujących prawa konsumentów.
 17. Należna kwota ceny za towar powinna zostać zaksięgowana na koncie „MIX MEBLE” najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania do MIX MEBLE potwierdzenia zamówienia.
 18. W razie braku zaksięgowania na rachunku MIX MEBLE ceny zakupu Towaru lub uzgodnionej z MIX MEBLE zaliczki w terminie wskazanym powyżej, MIX MEBLE wyśle do Klienta informację o wyznaczeniu dodatkowego terminu na dokonanie zapłaty, pod rygorem odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia.
 19. Koszt dostawy towaru do Klienta, z wyłączeniem przypadku, gdy Klient korzysta z możliwości bezpłatnej dostawy, o których informacje może uzyskać w zakładce opisującej zasady „TRANSPORT GRATIS”, oszacowany zostaje w przesłanym do Klienta w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA. Klient potwierdzając PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA akceptuje warunki, cenę i zasady dostawy zamówionego produktu. Usługa transportu jest wyszczególniona na fakturze, jako odrębna pozycja.
 20. MIX MEBLE dostarcza Towar do Klienta własnym transportem lub za pośrednictwem zewnętrznych dostawców – na przykład firmy DHL, Raben lub innych.
 21. Towary sprzedawane przez MIX MEBLE pakowane są fabrycznie według norm producenta i przeznaczone są do montażu we własnym zakresie zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu przez producenta.
 22. Klient może także ustalić osobisty odbiór zamówionego towaru w Magazynie.
 • Prosimy, aby Klient sprawdził jakościowo i ilościowo odbierany Towar, najlepiej w obecności pracownika MIX MEBLE. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości lub ilości Towaru prosimy, aby Klient zgłaszał pisemnie na dokumencie potwierdzającego odbiór towaru, dotyczy to zwłaszcza uszkodzenia naocznie widocznego, zwłaszcza w zakresie elementów szklanych

USŁUGI TRANSPORTU I MONTAŻU ORAZ SAMODZIELNY ODBIÓR I MONTAŻ TOWARU

 1. Co do zasady Towar możliwy jest do odbioru za pośrednictwem zewnętrznej firmy przewozowej lub bezpośrednio w Magazynie, pod adresem: Magazynowa 3, 30-858 Kraków.
 2. Prosimy, aby Klient sprawdził jakościowo i ilościowo odbierany Towar, najlepiej w obecności pracownika firmy transportowej lub montażowej, a w przypadku odbioru własnego w obecności magazyniera.
 3. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości lub ilości Towaru prosimy, aby Klient zgłaszał pisemnie na dokumencie potwierdzającego odbiór towaru (w tym po dokonanym montażu), dotyczy to zwłaszcza uszkodzenia naocznie widocznego, zwłaszcza w zakresie elementów szklanych.
 4. Montaż mebli powinien odbywać się zgodnie z załączoną instrukcją. Dołączoną do mebla kartę gwarancyjną należy zachować przez okres obowiązywania gwarancji.
 5. Na życzenie Klienta MIX MEBLE może wskazać profesjonalnego wykonawcę odpłatnego montażu mebli, będącego podmiotem trzecim w stosunku do MIX MEBLE, z którym Klient zawiera odrębną umowę na montaż we własnym zakresie.
 6. MIX MEBLE może przyjąć zobowiązania montażowe jedynie w toku indywidualnych ustaleń z Klientem.
 7. Dostawy Towarów zamawianych za pośrednictwem MIX MEBLE są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z jego dostawą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzgodnienia czy istnieje możliwość dostawy w podane przez siebie miejsce i ustalenia jej kosztów należy skontaktować się z MIX MEBLE.
 8. Klient zamawiający usługę transportu lub montażu wraz z zakupem Towaru oświadcza, że zapoznał się z rozmiarami nabywanych Towarów i gwarantuje, że nie będzie przeszkód z ich wniesieniem do wskazanego w zamówieniu lokalu. Klient zapewnia także, że w umówionym dniu dostawy istnieć będą warunki do wniesienia Towaru w opakowaniach fabrycznych oraz stworzone będą warunki do ustawienia dostarczanych przez MIX MEBLE produktów, jak również zapewnia niezbędną ilość miejsca do przeprowadzenia profesjonalnego montażu mebli.
 9. Klient proszony jest o dokonanie oględzin sprawności i funkcjonalności dostarczonych mu Towarów, zweryfikowanie braku uszkodzeń mechanicznych i ocenę prawidłowości wykonanego montażu oraz następnie uzupełnienie oraz podpisanie protokołu montażu.
 10. Transport (dostawa Towaru) w przypadku zamówienia nie obejmującego montażu odbywa się pod wskazany przez Klient adres dostawy bez usługi wnoszenia.
 11. Usługa wnoszenia jest możliwa tylko, jeśli zakupy dostarczane są transportem firmowym MIX MEBLE i została ustalona przez Strony przed potwierdzeniem przez Klienta PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA.
 12. Usługa wnoszenia nie jest możliwa przy dostawie Towaru wykonywanej za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej (np. DHL, Raben, etc.).
 13. Usługa montażu obejmuję usługę wnoszenia, o ile warunki przestrzenne w miejscu wskazanym przez Klienta na to pozwalają.

FORMULARZ ZAPYTAJ O PRODUKT

 1. Klient korzystając z funkcji „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT” może uzyskać szczegółowe informacje odnośnie Towarów prezentowanych w ramach Platformy Informacyjnej, w tym ustalenia ceny i terminu realizacji ewentualnego zakupu, a także możliwości lub braku możliwości złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu online.
 2. W celu skorzystania z funkcji „ZAPYTAJ O PRODUKT” Klient powinien:
  1. wypełnić formularz ZAPYTAJ O PRODUKT, w którym obligatoryjnie wskazuje tylko i wyłącznie swój adres e-mailowy do kontaktu z nim;
  2. potwierdzić zapoznanie się i akceptację treści Polityki Prywatności i Regulaminu;
 3. Klient przy przesyłaniu uzupełnionego FORMULARZA ZAPYTAJ O PRODUKT ma również możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie mu za pośrednictwem adresu email podanego w formularzu informacji o ofercie, promocjach i usługach dodatkowych oferowanych przez MIX MEBLE Sp. z o.o.
 4. Dalsza wymiana informacji pomiędzy Klientem, a MIX MEBLE następuje w drodze korespondencji e-mailowej na adres konta internetowego podany przez Klienta.
 5. Po dokonaniu ustaleń warunków zakupu w drodze wymiany korespondencji e-mailowej Klient może dokonać zamówienia w Sklepie Stacjonarnym.
 6. W trakcie wymiany korespondencji email związanej z chęcią skorzystania z FORMULARZA ZAPYTAJ O PRODUKT, celem dokonania wyceny konkretnego Towaru może zaistnieć konieczność podania dodatkowych danych, np. w postaci adresu dostawy lub montażu Towaru.

REKLAMACJE

 1. Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta zgodnych z przekazaną mu wraz z towarem kartą gwarancyjną lub z uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy), z zastrzeżeniem zapisów dotyczących Klientów biznesowych.
 2. MIX MEBLE nie udziela gwarancji na produkty. Roszczenia gwarancyjne Klient może realizować na zasadzie i zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta, jakie zostają dołączone do zakupionego produktu.
 3. Procedura obsługi reklamacji, przykładowy formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są na Stronie w zakładce „Obsługa reklamacji” pod adresem: https://mix-meble.pl/pl/info/obsluga_reklamacji.
 4. MIX MEBLE rozpatruje reklamację Konsumentów w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Konsumenta:
  1. czy uznaje reklamację;
  2. w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć;
  3. informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. Procedura obsługi reklamacji jest integralną częścią Regulaminu, która dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu.
 6. MIX MEBLE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu.
 7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać́ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: internetowy salon@mix-meble.pl.

PRZEPISY SZCZEGÓLNE ZAKUPU TOWARÓW PRZEZ KLIENTÓW BIZNESOWYCH

 1. W sytuacji, gdy zakupu Towarów w Sklepie stacjonarnym lub Sklepie online dokonuje Klient biznesowy zastosowanie znajdują zasady wynikające z Regulaminu z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 2. Klient biznesowy zobowiązany jest do udostępnienia MIX MEBLE danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym do udostępnienia numeru NIP.
 3. Do transakcji dokonanych przez Klientów biznesowych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a zwłaszcza uregulowane w niej prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 4. Klienci biznesowi nie mogą dokonywać nabycia Towarów w systemie ratalnym.
 5. W stosunku do umów sprzedaży Towaru, których stronami są Klienci biznesowi MIX MEBLE wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi, w pełnym zakresie dopuszczonym przez Kodeks Cywilny.
 6. Klientom biznesowym przysługują roszczenia gwarancyjne tylko pod warunkiem, że takich uprawnień udzielił im producent nabywanego Towaru.
 7. Ewentualne roszczenia gwarancyjne, o których mowa w ust. 6 powinny być realizowane na zasadzie i zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta oraz bezpośrednio u niego.
 8. Ewentualna gwarancja producenta na zakupiony przez Klienta biznesowego Towar zostaje udzielona na podstawie kart gwarancyjnych dołączonych do produktu.
 9. Procedura obsługi reklamacji, obowiązujący formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są na Stronie w zakładce „Obsługa reklamacji” pod adresem: https://mix-meble.pl/pl/info/obsluga_reklamacji.

 

USŁUGI ZAKUPU TOWARÓW NA KREDYT

 1. MIX MEBLE współpracuje z placówkami banków i firm udzielających kredyty, umożliwiając Konsumentom zakup Towarów w systemie ratalnym.
 2. Zakup ratalny możliwy jest zarówno w Sklepie stacjonarnym, jak i w Sklepie Online.
 3. W przypadku korzystania z opcji zakupu Towaru na kredyt Administratorem danych osobowych Konsumenta jest bank lub inna instytucja finansowa udzielająca kredytu – pracownicy MIX MEBLE pomagają jedynie w pewnym zakresie dopełnić stosownych formalności, z zastrzeżeniem, że nie dysponują oni większym katalogiem danych niż te udostępnione im na potrzeby zakupu Towaru, za wyjątkiem informacji czy Konsumentowi został udzielony kredyt.
 4. Umowa udzielenia kredytu jest umową pomiędzy Konsumentem, a bankiem lub inną instytucją finansową udzielającą kredytu – stąd MIX MEBLE nie odpowiada za jej treść, a pracownicy MIX MEBLE nie są uprawnienie do składania jakichkolwiek wiążących oświadczeń w tym zakresie.

KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Strony i Fanpage’a jest̨ nieodpłatne, nie dotyczy to korzystania z innych usług świadczonych przez podmioty trzecie w stosunku do MIX MEBLE jak np. dostawcy dostępu do sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Strony i Fanpage’a wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Klienta świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z powyższym Klient powinien mieć na uwadze, że:
  1. MIX MEBLE nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
  2. Wszelkie koszty połączenia Klienta ze Stroną oraz Fanpagem, a związane z transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Klient, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet;
  3. MIX MEBLE nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania ze Strony i Fanpage’a i zaleca Klientom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie Klienta danych.
 3. MIX MEBLE nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź́ ograniczenia techniczne powstałe w związku z właściwościami lub stanem technicznym Urządzenia Klienta oraz w związku z infrastrukturą telekomunikacyjną, z której korzysta Klient.
 4. MIX MEBLE zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych za pośrednictwem Serwisu funkcji ze względów natury prawnej lub technicznej, a także zaprzestania funkcjonowania Serwisu, z uwzględnieniem ochrony praw konsumentów.
 5. MIX MEBLE zastrzega sobie możliwość zawieszenia funkcjonowania Serwisu, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy wykorzystywanej przez niego infrastruktury technicznej. MIX MEBLE w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym zamieści stosowny komunikat na Stronie.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJĄCE KONSUMENTOM ORAZ ZASADY ZWIĄZANEGO Z NIM ZWROTU TOWARU

 1. Konsument, który zawarł z MIX MEBLE umowę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Serwisu ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu Towaru.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając MIX MEBLE jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał MIX MEBLE informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać doręczone MIX MEBLE np. za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną, a także osobiście w Sklepie stacjonarnym lub siedzibie MIX MEBLE.
 6. MIX MEBLE niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Każdy konsument zawierając z MIX MEBLE umowę sprzedaży Towaru za pośrednictwem Serwisu otrzymuje na podany przez siebie jako daną kontaktową adres email pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które to dokumenty są załącznikami do Regulaminu – z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sprzedaży Towarów, który na mocy przepisów nie mogą być przedmiotem prawa odstąpienia.
 8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Dla skuteczności odstąpienia od umowy nie jest wymagane żeby Klient podał przyczynę odstąpienia, jeśli jednak istnieje konkretny powód zwrotu w miarę możliwości prosimy również o jego podanie.
 10. W podpisanym przez Konsumenta oświadczeniu woli odstąpienia i zwrotu towaru prosimy o podanie następujących informacji:
  1. dane Konsumenta, który nabył Towar – tożsame z danymi podanymi na fakturze VAT;
  2. datę nabycia Towaru;
  3. dokładny adres korespondencyjny;
  4. inne dane kontaktowe – jeśli Konsument uzna, że chce, aby MIX MEBLE kontaktowało się z nim podczas obsługi dokonywanego zwrotu w inny sposób niż za pośrednictwem poczty;
  5. nazwę i ilość nabytych Towarów, które są zwracane;
  6. numer konta bankowego, jeśli Konsument będzie chciał by zwrot ceny zakupu za zwracany towar został dokonany przelewem.
 11. Jeśli to możliwe prosimy również o podanie informacji na temat opakowania oraz stanu zwracanego Towaru.
 12. Na skutek odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, a zatem Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z rzeczy.
 13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MIX MEBLE, MIX MEBLE nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 14. Prosimy o dokonywanie zwrotów towarów w miarę możliwości kompletnych tj. zawierających wszystkie elementy zakupionego Towaru wraz z załączonymi do Towaru instrukcjami i kartą gwarancyjną, a także w oryginalnych opakowaniach producenta.
 15. Zwrot zakupionego Towaru winien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 16. Do zachowania terminu zwrotu Towaru wystarczy, aby Konsument odesłał zakupiony Towar na adres: Magazyn MIX MEBLE, ul. Magazynowa 3, 30-858 Kraków, przed upływem 14 dniowego terminu.
 17. Konsument proszony jest o opakowanie zwracanego Towaru w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu i dołączenie do przesyłki posiadanego dowodu zakupu towaru.
 18. Konsument proszony jest o powiadomienie MIX MEBLE o fakcie nadania przesyłki – powiadomienie z podanym numerem listu przewozowego prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: salon@mix-meble.pl
 19. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny towaru i kosztów wysyłki na wskazany przez niego adres Towaru nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 20. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyrazi on zgodę na dokonanie zwrotu przelewem na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy lub zgodę na dokonanie zwrotu przekazem pocztowym.
 21. MIX MEBLE ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu, aż dokona on zwrotu Towaru lub do czasu, aż nie prześle do MIX MEBLE potwierdzenia, że nadał taki zwrot.
 22. Kosztów zwrotu towaru do MIX MEBLE w przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy nie pokrywa MIX MEBLE, lecz Konsument - ponosi on bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt wysyłki zwrotnej). Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 2500 PLN.
 23. W przypadku nieskutecznego odstąpienia od Umowy przez Klienta, Towar zostanie ponownie wysłany do Konsumenta na jego koszt.
 24. Towar oznaczony na Stronie lub określony w zmówieniu indywidualnym jako „komplet” należy odesłać w całości. Nieskuteczne jest odstąpienie Klienta i odesłanie tylko poszczególnych elementów składających się na komplet.

TRANSMISJA DANYCH I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną co do zasady bez względu na podjęte kroki, mając na uwadze charakter tych usług może wiązać się z ryzykiem m.in.:
  1. otrzymania przez Klienta spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. oddziaływania na Klienta oprogramowania typu malware lub sniffer;
  3. Zainfekowania Urządzenia Klienta wirusami komputerowymi;
 2. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że jest świadomy ryzyka jakie niesie za sobą świadczenie usług droga elektroniczną i mimo to decyduje się na korzystanie z świadczonych w ten sposób Usług.
 3. MIX MEBLE ma prawo kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanych przez niego danych kontaktowych, w tym numeru telefonu i adresu email, celem realizacji umowy sprzedaży Towaru, ustosunkowania się do zgłoszonego przez Klienta zapytania (np. o produkt, usługę) lub zgłoszonej reklamacji.
 4. MIX MEBLE informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych, a zatem w celu zwiększenia bezpieczeństwa MIX MEBLE zaleca Klientom używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na każdym urządzeniu, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi jego poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem, którego korzysta ze Strony.

POWIADOMIENIA PUSH

 1. Serwis posiada funkcjonalność powiadomień Push.
 2. Korzystanie z powiadomień Push jest dobrowolne i odbywa się z zachowaniem zasad wskazanych w Polityce prywatności i Regulaminie.
 3. Klient może otrzymywać powiadomienia Push bezpośrednio na Urządzenie Klienta, lub może zablokować taką funkcję w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta (np. https://support.mozilla.org/pl/kb/powiadomienia-web-push-firefox lub https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl).
 4. Powiadomienia Push są informacjami marketingowymi dotyczącymi marki i oferty MIX MEBLE, Serwisu i jego funkcjonowania.
 5. Aby otrzymywać powiadomienia Push Urządzenie Klienta powinno mieć połączenie z siecią Internet.
 6. Do powiadomień Push mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące korzystania z Serwisu przy wykorzystaniu przez Klienta z świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi.
 7. Powiadomienie Push na Urządzeniu Klienta będzie zaprezentowane w formie komunikatu wyświetlającego się na Stronie.

FACEBOOK

 1. Fanpage, do którego odnośnik znajduje się w Serwisie oraz Komentarze co do zasady nie służą do kontaktu z MIX MEBLE.
 2. Oficjalnym kanałem kontaktu są dane kontaktowe podane na Stronie w zakładce Kontakt (https://mix-meble.pl/kontakt/).
 3. Fanpage ma służyć Klientom oraz użytkownikom Facebooka, którzy polubili Fanpage, przede wszystkim do zamieszczania Komentarzy, w tym Zdjęć oraz publikowania przez MIX MEBLE informacji o Asortymencie, a także ewentualnych konkursach, których regulaminy MIX MEBLE będzie udostępniał na Fanpage’u razem z informacją o nich.
 4. Zabrania się użytkownikom Facebooka, którzy polubili Fanpage:
  1. publikowania wpisów i Komentarzy:
   1. mogących być uznanym za spam;
   2. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym,
 • naruszających przekonania religijne;
 1. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;
 2. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;
 3. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści,
 • stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów użytkownika Facebooka lub osób trzecich;
 • naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich,
 1. zawierających jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem.
 1. umieszczania na Fanpage’u jakichkolwiek treści pozyskanych niezgodnie z prawem lub naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich;
 1. MIX MEBLE jest uprawniony i zobowiązany do usuwania bez uprzedzenia wpisów i Komentarzy sprzecznych Regulaminem.
 2. Użytkownicy Facebooka ponoszą odpowiedzialność za treść swoich Komentarzy i wpisów publikowanych przez nich na Fanpage’u - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach wynikających regulacji wewnętrznych Facebook.
 3. Publikując na Fanpage’u Komentarz w postaci zdjęcia osoba, która dokonała publikacji oświadcza, że jest autorem zdjęcia i przysługuje mu do niego pełnia osobistych i majątkowych praw autorskich.
 4. MIX MEBLE ma prawo usunąć opublikowane na Fanpage’u Zdjęcie, jeżeli:
  1. na zdjęciu utrwalony jest wizerunek jakiejkolwiek osoby;
  2. zdjęcie zostało opublikowane z naruszeniem zasad wynikających z Regulaminu.
 5. Wszelkie publikowane na Fanpage’u zdjęcia są dostępne dla innych Użytkowników Fanpage’a, a MIX MEBLE nie ma wpływu na możliwość zablokowania takiego dostępu lub uniemożliwienia pobrania takiego Zdjęcia na Urządzenie innego Użytkownika.
 6. opublikowane na Fanpage’u zdjęcie może zostać w każdym momencie usunięte przez osobę, która dokonała publikacji.

DANE OSOBOWE

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka prywatności, do której dostęp możecie Państwo otrzymać za pośrednictwem zakładki „Polityka prywatności” dostępnej na Stronie pod adresem: https://mix-meble.pl/pl/info/polityka_prywatnosci ,która dla Państwa wygody została wyłączona do oddzielnego dokumentu.
 2. MIX MEBLE informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu i na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
 3. MIX MEBLE zapewnia, aby dane osobowe były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa;
 4. Klient proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie MIX MEBLE o:
  1. wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem z Serwisu, , a mogących skutkować naruszeniem jego danych osobowych;
  2. wszelkich innych stwierdzonych przez Klienta naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu.
 5. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub informacje dotyczące przetwarzania przez MIX MEBLE danych osobowych prosimy zgłaszać na adres internetowy salon@mix-meble.pl lub pisemnie na adres Sklepu stacjonarnego MIX MEBLE, tj. na adres: MIX MEBLE sp. z o.o., ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków.

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Klient jest uprawniony do korzystania ze Strony oraz Fanpage’a tylko i wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celu korzystania z usług świadczonych przez MIX MEBLE.
 2. MIX MEBLE przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu (wszystkich umieszczonych w jego ramach treści) oraz Fanpage’a, zarówno w całości jak i do poszczególnych ich elementów, wobec czego korzystanie z rzeczonych utworów w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością wobec MIX MEBLE.
 3. Zgodnie z zapisami ust. 2 wszelkie zdjęcia Towarów i ich opisy umieszczone w Serwisie lub na Fanpage’u stanowią własność MIX MEBLE i nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu bez uprzedniej zgody MIX MEBLE wyrażonej na piśmie. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju formularzy, regulaminów, polityki prywatności czy procedury reklamacji.
 4. Ochronie prawno-autorskiej podlega program komputerowy (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Serwisu oraz ich interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na Urządzeniu Klienta), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne.
 5. Ochronie prawno-autorskiej podlegają również nowe wersje, modyfikacje oraz aktualizacje, adaptacje i inne zmiany wskazanych w ust. 3 utworó

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  1. Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/podstawowe_informacje );
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
  3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php);
  4. .Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL;
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem URL: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu, których stronami są Klienci biznesowi jest prawo polskie.
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu, których stronami są Konsumenci jest prawo wynikające z obwiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Treść Regulaminu i Polityki Prywatności może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Użytkownika za pośrednictwem Strony (zakładka: Regulamin oraz Polityka prywatności) w każdym czasie.
 4. MIX MEBLE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu i jego załączników, w tym Polityki Prywatności (dalej: Zmiany).
 5. W przypadku dokonania Zmiany MIX MEBLE zobowiązany jest poinformować Klientów, o ich treści i zakresie na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed datą ich wejścia w życie.
 6. Jeżeli konieczność dokonania Zmiany wynika z:
  1. konieczności dostosowania treści Regulaminu lub jego załączników do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. zmiany wyglądu lub dodanie nowych funkcjonalności Strony, które to Zmiany nie wpływają negatywnie na dotychczas nabyte prawa i obowiązki Klientów;
  3. konieczności aktualizacji Strony, dostosowania jej do aktualnego poziomu wiedzy technicznej, w tym optymalizacji działania infrastruktury;

MIX MEBLE jest zwolniony z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia Klientów, o którym mowa w ust. 5 i jednocześnie jest uprawniony do poinformowania Użytkowników jedynie poprzez stosowne ogłoszenie na Stronie.

 1. MIX MEBLE, z zastrzeżeniem ust. 6, poinformuje Klientów o Zmianach za pośrednictwem komunikatów push wyświetlających się w okresie, o którym mowa w ust. 5 przy uruchamianiu Strony oraz na Stronie w zakładce Regulamin.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień́ Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź́ nieskuteczne, nie wpływa na ważność́ czy skuteczność́ pozostałych postanowień́ Regulaminu.
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z Konsumentami.
 4. Ogłoszenie o zmianach będzie zawierało listę zmian oraz datę dokonania zmiany.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od dnia ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 6. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 7. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w pliku PDF do pobrania na własny komputer (pobierz).
 8. Powyższy regulamin obowiązuje od 27.kwietnia 2018 roku.
 9. Załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu;
  2. Załącznik nr 2 – Informacja o możliwości skorzystania z prawa odstąpienia;
  3. Polityka prywatności;
  4. Procedura reklamacji.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZYKŁADOWY WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

- WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY -

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą/ mailem (w formie skanu) lub faksem albo osobiście dostarczyć do MIX MEBLE tylko w przypadku chęci odstąpienia od uprzednio zawartej umowy sprzedaży)

 

Adresat:

MIX MEBLE Sp. z o. o.

 1. Wadowicka 8a

30-415 Kraków

numer faksu: 12 269-11-18

adres e-mail: salon@mix-meble.pl

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My…………………………………………………………………………… (imię i nazwisko Kupującego) zamieszkała/-li ……………………………………….. (adres zamieszkania) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………..……………………………………………………………… (dane zakupionych Towarów) zakupionych w MIX MEBLE w dniu ………………………… (data wysłania potwierdzenia ZAMÓWIENIA) i dostarczonych mi/nam w dniu ……………………………… (data odebrania towaru).

 

Data złożenia oświadczenia i podpis konsumenta(-ów)

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK NR 2 – INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA

 

„MIX MEBLE Sp. z o. o.” z siedzibą w Krakowie 30-415, ul. Wadowicka 8a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316613, kapitał zakładowy:1.650.000,00 złotych w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta informuje:

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o Państwa decyzji kierując do nas jednoznaczne oświadczenie woli – osobiście w siedzibie MIX MEBLE, w sklepie stacjonarnym, za pośrednictwem poczty, maila lub faksu:

 

MIX MEBLE Sp. z o. o.

Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

numer faksu: 12269-11-18

adres e-mail: salon@mix-meble.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z przykładowego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłanego przez nas w korespondencji emailowej, w jakiej otrzymaliście Państwo niniejsze pouczenie, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu w jakiekolwiek innej formie. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości przesłania oświadczenia za pośrednictwem korespondencji mailowej, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną na podany przez Państwa email, z którego nastąpiło skierowanie oświadczenia o odstąpieniu.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

W podpisanym przez Konsumenta oświadczeniu woli odstąpienia i zwrotu towaru prosimy o podanie następujących informacji:

 1. dane Konsumenta, który nabył Towar – tożsame z danymi podanymi na fakturze VAT;
 2. datę nabycia Towaru;
 3. dokładny adres korespondencyjny;
 4. inne dane kontaktowe – jeśli Konsument uzna, że chce, aby MIX MEBLE kontaktowało się z nim podczas obsługi dokonywanego zwrotu w inny sposób niż za pośrednictwem poczty;
 5. nazwę i ilość nabytych Towarów, które są zwracane;
 6. numer konta bankowego, jeśli Konsument będzie chciał by zwrot ceny zakupu za zwracany towar został dokonany przelewem.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

 

Magazyn MIX MEBLE Sp. z o.o.

Magazynowa 3, 30-858 Kraków

 

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 2500 PLN w zależności od rodzaju produktu, wagi i rozmiarów zakupionego produktu oraz odległości od miejsca dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Kliknij aby pobrać regulamin obowiązujący od 30.04.2018

Kliknij aby pobrać oświadczenie o odstąpieniu

Kliknij aby pobrać informację dotyczącą prawa odstąpienia od umowy obowiązującą od 30.04.2018

 

keyboard_arrow_up