Strona Główna » Dlaczego my? » Obsługa reklamacji

Wyciąg najważniejszych informacji dotyczących odbioru towaru z „Procedur i warunków zakupu, dostawy oraz montażu produktów w salonie MIX MEBLE” (zostały one sformułowane w celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi naszych klientów):

II. ODBIÓR TOWARU, TRANSPORT, MONTAŻ TOWARU.

4. Przy odbiorze towaru przy transporcie lub bezpośrednio w magazynie MIX MEBLE Klient zobowiązany jest sprawdzić jakościowo i ilościowo dostarczany towar. Sprawdzenie następuje w obecności ekipy transportowej lub montażowej, a w przypadku odbioru własnego w obecności magazyniera. Wszelkie zastrzeżenia powinny być dla dobra Klienta zgłoszone pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru. W szczególności należy sprawdzić wszystkie elementy szklane, opakowania zewnętrzne (przy montażu własnym Klienta) oraz czy nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych. Późniejsze niż w protokole transportu lub montażu zgłoszenie może skutkować odmową uznania zastrzeżeń w przypadku, gdy powinny być one dostrzeżone i sformułowane przy odbiorze towaru.

5. W przypadku montażu mebli wykonywanego przez serwis MIX MEBLE Klient zobowiązuje się odebrać towar i montaż od strony jakościowej, w szczególności dokonać oględzin sprawności i funkcjonalności nabywanych produktów, a także braku uszkodzeń mechanicznych oraz podpisać protokół montażu. Wszelkie uwagi i wątpliwości należy zawrzeć w owym protokole. Jakość montażu i jakość mebli winna być sprawdzona przed podpisaniem protokołu montażu.

Ponadto prosimy naszych Klientów o zachowanie Kart Gwarancyjnych, które w przyszłości mogą ułatwić i przyspieszyć realizację ewentualnej reklamacji.

W przypadku odnotowania zastrzeżeń na protokole odbioru, dalszy proces reklamacyjny przebiega automatycznie – bez obowiązku dostarczania dodatkowych dokumentów. Dlatego też bardzo prosimy o konkretne i precyzyjne formułowanie uwag. W razie konieczności wyjaśnienia wątpliwości pracownik MIX MEBLE skontaktuje się telefonicznie celem ustalenia dodatkowych szczegółów.

W przypadku ujawnienia wad w terminie późniejszym konieczne jest zgłoszenie reklamacji bezpośrednio w salonie (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18) lub w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej (salon@mix-meble.pl), faksu (nr 12 2691118), poczty tradycyjnej (Salon MIX MEBLE, ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków). Przesyłane zgłoszenie powinno zawierać niezbędne dane umożliwiające jego rejestrację, czyli:

• dane Klienta zgłaszającego reklamację,

• adres, pod którym znajduje się reklamowany mebel,

• przynajmniej jeden numer telefonu kontaktowego,

• numer faktury VAT fiskalnej lub paragonu fiskalnego,

• datę wystawienia faktury lub paragonu,

• nazwę towaru, którego dotyczy zgłoszenie,

• opis wady,

• datę i okoliczności wykrycia wady,

• sugerowany sposób załatwienia reklamacji.

 Niepełne lub błędne informacje mogą uniemożliwić rejestrację reklamacji.

 Dodatkowo, w miarę możliwości, prosimy o załączenie kopii (skan lub zdjęcie w przypadku korespondencji poprzez e-mail) Karty Gwarancyjnej (jeśli dany producent ją wystawia) i ewentualnie zdjęć obrazujących reklamowaną wadę. Po zarejestrowaniu zgłoszenia reklamacyjnego otrzymają Państwo informację zwrotną tą samą drogą (e-mail, faks, poczta) potwierdzającego nadanie reklamacji unikatowego numeru wewnętrznego i przyjęcie jej do rozpatrzenia. Jeśli takie potwierdzenie nie dotrze do Państwa w ciągu kilku dni (zazwyczaj jest wysyłane jeszcze w ten sam dzień lub najpóźniej następny dzień roboczy), to bardzo prosimy o kontakt telefoniczny celem ustalenia, na którym etapie wystąpił problem.

 Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w możliwie najkrótszym czasie. Stosujemy się przy tym do aktualnie obowiązujących przepisów

(*dla towaru zakupionego przed 25 grudnia 2014 r. tryb postępowania reguluje USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).

*dla towaru zakupionego od 25 grudnia 2014 r. właściwym aktem prawnym regulującym sposób postępowania jest USTAWA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz KODEKS CYWILNY), kierując się równocześnie dobrem naszych Klientów. Czas realizacji reklamacji uzależniony jest od charakteru sprawy – zawsze staramy się, by proces załatwiania reklamacji był możliwie najkrótszy, a forma dogodna dla Klientów.