Strona Główna » Dlaczego my? » Obsługa reklamacji

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI DLA KONSUMENTÓW
Nasza procedura reklamacji zawiera wskazówki umożliwiające jak najszybszą i spełniającą Państwa oczekiwania reakcję MIX MEBLE na zgłoszone zastrzeżenie do zakupionego lub dostarczonego Towaru. Wiele z poniżej opisanych czynności jest tylko rekomendowana. Reklamację możecie Państwo złożyć w dowolnej, wybranej przez siebie formie, musi jedynie jasno z niej wynikać kto składa reklamację, w zakresie jakiego Towaru oraz w zakresie jakich zastrzeżeń, a także jeśli mają Państwo jakieś preferencje odnośnie wskazania sposobu jej realizacji informację tym zakresie.

Procedura obsługi reklamacji, przykładowy formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są na Stronie w zakładce „Obsługa reklamacji” pod adresem: https://mix-meble.pl/pl/info/obsluga_reklamacji. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do ewentualnego zapoznania się z pouczeniami zawartymi na stronie: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/ oraz zapisami Regulaminu, którego niniejsza Procedura stanowi integralną część.

1.    Wszelkie zastrzeżenia co do jakości lub ilości Towaru prosimy, aby Klient zgłaszał pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru (protokół odbioru) – z Magazynu lub od osoby, która dostarczy mu Towar w imieniu MIX MEBLE albo zewnętrznej firmy transportowej.

2.    W przypadku korzystania z opcji montażu przez MIX MEBLE albo zewnętrzną firmę montażową uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, czy po montażu nie zauważyli Państwo jakichkolwiek uszkodzeń Towaru, a zwłaszcza w zakresie elementów szklanych celem odnotowania tego na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru (protokół odbioru).

3.    Jeśli to możliwe prosimy o wykonanie zdjęć zauważonych uszkodzeń lub defektów Towaru.

4.    W przypadku odnotowania zastrzeżeń na protokole odbioru, dalszy proces reklamacyjny przebiega automatycznie – bez obowiązku dostarczania dodatkowych dokumentów. W razie konieczności wyjaśnienia wątpliwości pracownik MIX MEBLE skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dodatkowych szczegółów.

5.    Zgłoszenia reklamacyjne nie odnotowane na protokole odbioru powinny być zgłaszane:

a.    za pomocą poczty elektronicznej (a. reklamacje@mix-meble.pl);

b.    bezpośrednio w sklepie stacjonarnym MIX-MEBLE (Kraków, ul. Wadowicka 8a);

c.    za pomocą przesyłki listownej na adres: MIX MEBLE sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.
6.    W celu zapewnienia sprawnej obsługi reklamacji, oraz prawidłowej identyfikacji Klienta, prosimy o korzystanie z załączonego wzoru formularza reklamacyjnego lub  zawarcie w swojej reklamacji co najmniej następujących informacji:
a.    imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji;
b.    jej adres korespondencyjny;
c.    jej numer telefonu kontaktowego;
d.    numer zamówienia lub faktury fiskalnej – jeżeli dysponują państwo taką informacją;

e.    nazwę towaru, którego dotyczy zgłoszenie wraz z opisem wady i (jeżeli jest taka możliwość) jej zdjęcia;

f.    obecność lub brak karty gwarancyjnej wydanej Państwu z towarem – tutaj prosimy również w miarę możliwości o dołączenie jej skanu lub kserokopii;

g.    podstawa prawna reklamacji:

i.    może to być rękojmia – wówczas prosimy o sugerowany sposób realizacji reklamacji przez MIX MEBLE (zgodnie z Kodeksem cywilnym są to: wymiana towaru na nowy/ naprawa towaru/obniżenie ceny/ odstąpienia od umowy – tutaj wyłącznie jeśli wada jest wadą istotną);

ii.    może to być gwarancja – o ile udzielił jej producent Towaru – wówczas wraz Towarem została Państwu wydana karta gwarancyjna.

7.    Klient niezwłocznie otrzymuje od MIX MEBLE potwierdzenie rejestracji reklamacji – w sposób w jaki złożył swoją reklamację lub jaki wskazał jako preferowany do kontaktu z MIX MEBLE.

8.    Jeżeli złożone przez Państwa przy reklamacji żądanie dotyczy:

a.    naprawy towaru,

b.    wymiany towaru na nowy,

c.    obniżenia ceny towaru,

MIX MEBLE ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

- PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI -

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą/ mailem (w formie skanu) albo osobiście dostarczyć do MIX MEBLE tylko w przypadku chęci reklamowania zakupionego od MIX MEBLE Towaru)

ADRESAT (SPRZEDAWCA):
„MIX MEBLE Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie 30-552 przy ul. Wielickiej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316613, numer NIP: 679-299-42-60, numer REGON: 120788200, kapitał zakładowy: 1.650.000,00 zł
DANE KLIENTA (KUPUJĄCY):
Proszę podać:
Imię i nazwisko ...................................................................................................
adres zamieszkania .............................................................................................
adres e-mail .......................................................................................................
telefon do kontaktu ..............................................................................................
DANE DOT. UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU:
Prosimy w miarę możliwości o wpisanie wszystkich informacji, ich brak może utrudnić lub opóźnić rozpatrzenie reklamacji oraz spowodować konieczność dodatkowego kontaktu z Państwem pracowników MIX MEBLE.
⦁    DATA ZAWARCIA UMOWY (ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA) LUB DANE DOT. FAKTURY ZA ZAKUPIONY TOWAR:
......................................... (dzień – miesiąc – rok lub data wystawienia i numer fv)
⦁    ZAWARTA ZA POŚREDNICTWEM: (Proszę wybrać (T) jedną opcję)
 Sklepu stacjonarnego;
 Sklepu internetowego;
 Serwisu Allegro.pl;
⦁    REKLAMOWANY TOWAR:
........................................................................................................................
⦁    SPOSÓB DOKONANIA PŁATNOŚCI: (Proszę wybrać (T) jedną opcję)
-gotówką;
-kartą;
-przelew bankowy;
-kredyt (płatność ratalna);
⦁    SPOSÓB DOSTAWY I MONTAŻU: (Proszę wybrać (T) jedną opcję)
osobisty z Magazynu lub Sklepu stacjonarnego;
-transport za pośrednictwem MIX MEBLE;
-transport i montaż za pośrednictwem MIX MEBLE;
-transport za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej;
-transport i montaż za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej;
⦁    DATA ODBIORU TOWARU:
......................................... (dzień – miesiąc – rok)
PRZYCZYNA REKLAMACJI:
Proszę wskazać, dlaczego w Państwa ocenie dostarczony towar jest niezgodny z umową, na czym polega wada, kiedy i w jakich okolicznościach Państwo ją zauważyli.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ROSZCZENIE KLIENTA:
Proszę wskazać jedno roszczenie z tytułu gwarancji lub jedno z tytułu rękojmi (wymiana towaru na nowy/ naprawa towaru/obniżenie ceny/ odstąpienia od umowy).
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
EWENTUALNE DODATKOWE UWAGI I SUGESTIE:
Jeżeli mają Państwo dodatkowe uwagi, prosimy o podanie ich w tym miejscu (np. proponowana kwota rabatu).
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA SPORZĄDENIA REKLAMACJI:

..........................................................  

WŁASNORĘCZNY PODPIS KLIENTA:

..........................................................


 

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

Procedura obsługi reklamacji klientów biznesowych, obowiązujący formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są na Stronie w zakładce „Obsługa reklamacji” pod adresem: https://mix-meble.pl/pl/info/obsluga_reklamacji. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do ewentualnego zapoznania się z zapisami Regulaminu, którego niniejsza Procedura stanowi integralną część.

1.    W stosunku do umów sprzedaży Towaru, których stronami są Klienci biznesowi MIX MEBLE wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi, w pełnym zakresie dopuszczonym przez Kodeks Cywilny.
2.    Wszelkie zastrzeżenia co do jakości lub ilości Towaru Klient biznesowy zobowiązany jest zgłaszać pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru (protokół odbioru) – z Magazynu lub od osoby, która dostarczy mu Towar w imieniu MIX MEBLE albo zewnętrznej firmy transportowej – pod rygorem utraty możliwości skorzystania z przysługujących mu uprawnień.
3.    W przypadku korzystania z opcji montażu przez MIX MEBLE albo zewnętrzną firmę montażową uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi czy po montażu nie zauważyli Państwo jakichkolwiek uszkodzeń Towaru, a zwłaszcza w zakresie elementów szklanych celem odnotowania tego na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru (protokół odbioru) – pod rygorem utraty możliwości skorzystania z przysługujących mu uprawnień.
4.    Jeśli to możliwe prosimy o wykonanie zdjęć zauważonych uszkodzeń lub defektów Towaru.
5.    Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być ponadto zgłaszane:
a.    za pomocą poczty elektronicznej (a. reklamacje@mix-meble.pl);
b.    bezpośrednio w sklepie stacjonarnym MIX-MEBLE (Kraków, ul. Wadowicka 8a);
c.    za pomocą przesyłki listownej na adres: MIX MEBLE sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.
6.    W celu ewentualnego skorzystania z procedury reklamacji, w tym uprawnień gwarancyjnych Klient biznesowy zobowiązany jest do skorzystania z załączonego wzoru formularza reklamacyjnego oraz posiadania faktury VAT dokumentującej zakup Towaru.
-  OBLIGATORYJNY WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI -

ADRESAT (SPRZEDAWCA):
„MIX MEBLE Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie 30-552 przy ul. Wielickiej 72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316613, numer NIP: 679-299-42-60, numer REGON: 120788200, kapitał zakładowy: 1.650.000,00 zł
DANE KLIENTA (KUPUJĄCY):
Proszę podać:
Firmę: ..............................................................................................................
adres siedziby: ..................................................................................................
NIP: .................................................................................................................
adres e-mail .......................................................................................................
telefon i osobę do kontaktu:
………………………………..............................................................................................
DANE DOT. UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU:

⦁    FAKTURA VAT DOT. REKLAMOWANEGO TOWARU:
......................................... (data wystawienia + numer faktury)


⦁    ZAWARTA ZA POŚREDNICTWEM: (Proszę wybrać (T) jedną opcję)

-Sklepu stacjonarnego;

-Sklepu internetowego;
-Serwisu Allegro.pl;


⦁    REKLAMOWANY TOWAR:
........................................................................................................................

⦁    SPOSÓB DOSTAWY I MONTAŻU: (Proszę wybrać (T) jedną opcję)

-osobisty z Magazynu lub Sklepu stacjonarnego;
-transport za pośrednictwem MIX MEBLE;
-transport i montaż za pośrednictwem MIX MEBLE;
-transport za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej;
-transport i montaż za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej;

⦁    DATA ODBIORU TOWARU:
......................................... (dzień – miesiąc – rok)
PRZYCZYNA REKLAMACJI:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ROSZCZENIE KLIENTA:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INFORMACJE NA TEMAT OBECNOŚCI KARTY GWARANCYJNEJ:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
EWENTUALNE DODATKOWE UWAGI I SUGESTIE:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MIEJSCOWOŚĆ I DATA SPORZĄDENIA REKLAMACJI:

..........................................................    

PODPIS KUPUJĄCEGO:

..........................................................


 

 

 

 

Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w możliwie najkrótszym czasie. Stosujemy się przy tym do aktualnie obowiązujących przepisów ; dla towaru zakupionego od 25 grudnia 2014 r. właściwym aktem prawnym regulującym sposób postępowania jest USTAWA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz KODEKS CYWILNY), kierując się równocześnie dobrem naszych Klientów. Czas realizacji reklamacji uzależniony jest od charakteru sprawy – zawsze staramy się, by proces załatwiania reklamacji był możliwie najkrótszy, a forma dogodna dla Klientów.

 

Procedura składania reklamacji dla Konsumentów

 

Procedura składania reklamacji dla Klientów biznesowych

 

Przykładowy wzór formularza reklamacji dla Konsumentów

 

Obligatoryjny wzór formularza reklamacji dla Klientów biznesowych