Obsługa reklamacji

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI DLA KONSUMENTÓW

Nasza procedura reklamacji zawiera wskazówki umożliwiające jak najszybszą i spełniającą Państwa oczekiwania reakcję MIX MEBLE na zgłoszone zastrzeżenie do zakupionego lub dostarczonego Towaru. Wiele z poniżej opisanych czynności jest tylko rekomendowana. Reklamację możecie Państwo złożyć w dowolnej, wybranej przez siebie formie, musi jedynie jasno z niej wynikać kto składa reklamację, w zakresie jakiego Towaru oraz w zakresie jakich zastrzeżeń, a także jeśli mają Państwo jakieś preferencje odnośnie wskazania sposobu jej realizacji informację tym zakresie.

 

Procedura obsługi reklamacji, przykładowy formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są na Stronie w zakładce „Obsługa reklamacji” pod adresem: https://mix-meble.pl/pl/info/obsluga_reklamacji. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do ewentualnego zapoznania się z pouczeniami zawartymi na stronie: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/ oraz zapisami Regulaminu, którego niniejsza Procedura stanowi integralną część.

 

 1. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości lub ilości Towaru prosimy, aby Klient zgłaszał pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru (protokół odbioru) – z Magazynu lub od osoby, która dostarczy mu Towar w imieniu MIX MEBLE albo zewnętrznej firmy transportowej.
 2. W przypadku korzystania z opcji montażu przez MIX MEBLE albo zewnętrzną firmę montażową uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, czy po montażu nie zauważyli Państwo jakichkolwiek uszkodzeń Towaru, a zwłaszcza w zakresie elementów szklanych celem odnotowania tego na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru (protokół odbioru).
 3. Jeśli to możliwe prosimy o wykonanie zdjęć zauważonych uszkodzeń lub defektów Towaru.
 4. W przypadku odnotowania zastrzeżeń na protokole odbioru, dalszy proces reklamacyjny przebiega automatycznie – bez obowiązku dostarczania dodatkowych dokumentów. W razie konieczności wyjaśnienia wątpliwości pracownik MIX MEBLE skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dodatkowych szczegółów.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne nie odnotowane na protokole odbioru powinny być zgłaszane:
  1. za pomocą poczty elektronicznej (reklamacje@mix-meble.pl);
  2. bezpośrednio w sklepie stacjonarnym MIX-MEBLE (Kraków, Wadowicka 8a);
  3. za pomocą przesyłki listownej na adres: MIX MEBLE sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.
 6. W celu zapewnienia sprawnej obsługi reklamacji, oraz prawidłowej identyfikacji Klienta, prosimy o korzystanie z załączonego wzoru formularza reklamacyjnego lub zawarcie w swojej reklamacji co najmniej następujących informacji:
  1. imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji;
  2. jej adres korespondencyjny;
  3. jej numer telefonu kontaktowego;
  4. numer zamówienia lub faktury fiskalnej – jeżeli dysponują państwo taką informacją;
  5. nazwę towaru, którego dotyczy zgłoszenie wraz z opisem wady i (jeżeli jest taka możliwość) jej zdjęcia;
  6. obecność lub brak karty gwarancyjnej wydanej Państwu z towarem – tutaj prosimy również w miarę możliwości o dołączenie jej skanu lub kserokopii;
  7. podstawa prawna reklamacji:
   1. może to być rękojmia – wówczas prosimy o sugerowany sposób realizacji reklamacji przez MIX MEBLE (zgodnie z Kodeksem cywilnym są to: wymiana towaru na nowy/ naprawa towaru/obniżenie ceny/ odstąpienia od umowy – tutaj wyłącznie jeśli wada jest wadą istotną);
   2. może to być gwarancja – o ile udzielił jej producent Towaru – wówczas wraz Towarem została Państwu wydana karta gwarancyjna.
  8. Klient niezwłocznie otrzymuje od MIX MEBLE potwierdzenie rejestracji reklamacji – w sposób w jaki złożył swoją reklamację lub jaki wskazał jako preferowany do kontaktu z MIX MEBLE.
  9. Jeżeli złożone przez Państwa przy reklamacji żądanie dotyczy:
   1. naprawy towaru,
   2. wymiany towaru na nowy,
   3. obniżenia ceny towaru,

MIX MEBLE ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

Procedura składania reklamacji dla Konsumentów

Przykładowy wzór formularza reklamacji dla Konsumentów

 

 

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

 

Procedura obsługi reklamacji klientów biznesowych, obowiązujący formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są na Stronie w zakładce „Obsługa reklamacji” pod adresem: https://mix-meble.pl/pl/info/obsluga_reklamacji. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy również do ewentualnego zapoznania się z zapisami Regulaminu, którego niniejsza Procedura stanowi integralną część.

 

 1. W stosunku do umów sprzedaży Towaru, których stronami są Klienci biznesowi MIX MEBLE wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi, w pełnym zakresie dopuszczonym przez Kodeks Cywilny.
 2. Wszelkie zastrzeżenia co do jakości lub ilości Towaru Klient biznesowy zobowiązany jest zgłaszać pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru (protokół odbioru) – z Magazynu lub od osoby, która dostarczy mu Towar w imieniu MIX MEBLE albo zewnętrznej firmy transportowej – pod rygorem utraty możliwości skorzystania z przysługujących mu uprawnień.
 3. W przypadku korzystania z opcji montażu przez MIX MEBLE albo zewnętrzną firmę montażową uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi czy po montażu nie zauważyli Państwo jakichkolwiek uszkodzeń Towaru, a zwłaszcza w zakresie elementów szklanych celem odnotowania tego na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru (protokół odbioru) – pod rygorem utraty możliwości skorzystania z przysługujących mu uprawnień.
 4. Jeśli to możliwe prosimy o wykonanie zdjęć zauważonych uszkodzeń lub defektów Towaru.
 5. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być ponadto zgłaszane:
  1. za pomocą poczty elektronicznej (reklamacje@mix-meble.pl);
  2. bezpośrednio w sklepie stacjonarnym MIX-MEBLE (Kraków, Wadowicka 8a);
  3. za pomocą przesyłki listownej na adres: MIX MEBLE sp. z o.o., ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków.
 6. W celu ewentualnego skorzystania z procedury reklamacji, w tym uprawnień gwarancyjnych Klient biznesowy zobowiązany jest do skorzystania z załączonego wzoru formularza reklamacyjnego oraz posiadania faktury VAT dokumentującej zakup Towaru.

 

Procedura składania reklamacji dla Klientów Biznesowych

Przykładowy wzór formularza reklamacji dla Klientów Biznesowych

keyboard_arrow_up