Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza Polityka prywatności i Plików Cookies (zwana dalej „Polityką”) jest integralną częścią „Regulaminu serwisu internetowego www.mix-meble.pl”.
  2. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia zdefiniowane w Regulaminie mają takie samo znaczenie jak to przypisane im w Regulaminie.
  3. Polityka określa:
   1. rodzaj, zakres i sposób przetwarzanych danych osobowych Klientów – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO)
   2. cel korzystania przez Stronę z plików „cookies”;
   3. sposób w jaki Klient może określić warunki stosowania plików „cookies”.
  4. Polityka ponadto doprecyzowuje i uzupełnia zapisy Regulaminu.
Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Klientów jest spółka „MIX MEBLE Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie 30-415 przy ul. Wadowickiej 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316613, posiadająca numer NIP: 679-299-42-60, posiadająca numer REGON: 120788200, kapitał zakładowy: 1.650.000,00 złotych.
 1. Wszelkie dane kontaktowe MIX MEBLE wskazane są w Regulaminie oraz na Stronie w zakładce KONTAKT (https://mix-meble.pl/kontakt).
 1. Do reklamacji w zakresie obowiązków MIX MEBLE i uprawień Klientów wynikających z Polityki stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu w części dotyczącej Reklamacji.
 2. W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy o kontakt.

Spis treści

 

§2 DANE OSOBOWE

 1. MIX MEBLE pozyskuje Państwa dane osobowe w momencie:
  1. korzystania ze Strony;
  2. aktywnego korzystania z funkcjonalności Strony w postaci formularza ZAMÓW ONLINE oraz formularza ZAPYTAJ O PRODUKT;
  3. inicjowanego przez Państwa kontaktu z MIX MEBLE (w tym w zakresie prawa odstąpienia lub złożenia reklamacji) za pomocą telefonu, poczty email lub osobiście - wówczas uzyskujemy dostęp do danych osobowych, które nam Państwo udostępniają, tj. imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu;
  4. korzystania z Fanpage’a.
 1. Podczas korzystania z naszego Serwisu MIX MEBLE automatycznie zbiera dane dotyczące Państwa wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Podczas inicjowanego przez Państwa kontaktu z MIX MEBLE za pomocą telefonu, poczty email lub osobiście MIX MEBLE uzyskuje dostęp wyłącznie do danych osobowych, które nam Państwo udostępnią, np. imienia, nazwiska, adresu email lub numeru telefonu.
 3. Wypełniając Formularz ZAMÓW ONLINE Klient zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą i nie naruszających praw osób trzecich danych niezbędnych do realizacji umowy, w tym wystawienia stosownej faktury VAT, tj.:
  1. Imienia i nazwiska Klienta albo firmy, przy czym podanie firmy jest konieczne wyłącznie w przypadku Klientów biznesowych);
  2. Głównego adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub siedziby (wyłącznie w przypadku Klientów biznesowych);
  3. Numeru NIP (wyłącznie w przypadku Klientów biznesowych);
  4. Adresu dostawy lub montażu – w przypadku, gdy zakup dokonywany jest z opcją Transportu lub montażu;
  5. Adresu email;
  6. Telefonu kontaktowego;
  7. Nazwę i ilość zamawianego Towaru
  8. Informacji w zakresie chęci skorzystania z usługi Transportu lub montażu Towaru, a także preferowanego miejsca odbioru Towaru;
 4. Wypełniając formularz ZAPYTAJ O PRODUKT Klient zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą i nie naruszających praw osób trzecich danych niezbędnych do realizacji umowy, tj.: swojego adresu e-mail umożliwiającego kontakt z Klientem. W trakcie wymiany korespondencji email związanej z chęcią skorzystania z FORMULARZA ZAPYTAJ O PRODUKT, celem dokonania wyceny konkretnego Towaru może zaistnieć konieczność podania dodatkowych danych, np. w postaci adresu dostawy lub montażu Towaru.
 5. Przed udostępnieniem wskazanych powyżej danych osobowych MIX MEBLE rekomendujemy zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności i Regulaminu, przy czym skorzystanie z formularz ZAPYTAJ O PRODUKT oraz formularza ZAMÓW ONLINE nie jest możliwe przed uprzednim potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji treści Polityki Prywatności i Regulaminu.
 1. MIX MEBLE jest administratorem danych osobowych osób, które zostały fanami na Fanpage’u, a korzystają z Facebooka posługując się swoimi danymi osobowymi (nazwa zarejestrowanego użytkownika Facebooka, co do zasady imię i nazwisko) i w związku z tym przetwarza te dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych wskazanych w poprzednich zdaniach niniejszego paragrafu jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu korzystania:
  1. z Serwisu;
  2. Formularza ZAMÓW ONLINE;
  3. Formularza ZAPYTAJ O PRODUKT;
  4. z udostępnionych dróg kontaktu z MIX MEBLE (w tym na potrzeby skorzystania z prawa odstąpienia lub złożenia reklamacji);
  5. funkcjonalności udostępnionych za pomocą Fanpage’a.
 3. Osoba udostępniająca dane osobowe zobowiązana jest do podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1.  prowadzenia statystyk (pomocnych nam w celach marketingowych) (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 Lit. f Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku wizyty na Stronie;
  2. realizacji umowy dot. zakupu Towarów, w tym wystawienia stosownej faktury VAT (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 Lit. b Rozporządzenia 2016/679)– w przypadku korzystania z Formularza ZAMÓW ONLINE;
  3. umożliwienia korzystania z funkcjonalności Platformy informacyjnej (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 Lit. b Rozporządzenia 2016/679)– w przypadku korzystania z Formularza ZAPYTAJ O PRODUKT;
  4. umożliwienia kontaktu z MIX MEBLE  (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 Lit. c Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku korzystania z udostępnionych dróg kontaktu, w tym na potrzeby rozpatrywania reklamacji, czy skorzystania z prawa odstąpienia;
  5. umożliwienia korzystania z funkcji dodawania Komentarzy, a także przekazywania zalogowanym na Facebook Użytkownikom wiadomości o charakterze marketingowym i informacyjnym   (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 Lit. f Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku korzystania z Fanpage’a.
 5. W przypadku, gdy Klient korzystając z formularzy dostępnych na Stronie wyrazi dodatkową zgodę na przesyłanie mu wiadomości o charakterze informacji handlowej (informacji o ofercie, promocjach i usługach dodatkowych oferowanych przez MIX MEBLE) za pośrednictwem podanego przez siebie adresu email, udostępnione dane przetwarzane są także w celu (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 Lit. a Rozporządzenia 2016/679):
  1. marketingowym.
  2. informacyjnym.
 6. Odbiorcami opisanych danych osobowych są (w zależności od formy ich udostępnienia, tj. Formularze, kontakt z MIX MEBLE, korzystanie z Serwisu, Fanpage):
  1. MIX MEBLE – w przypadku kontaktu z MIX MEBLE, korzystania ze Strony, korzystania z Formularzy;
  2. MIX MEBLE, inni fani Fanpage’a - w przypadku Fanpage’a;
 7. Czas przetwarzania danych osobowych przez MIX MEBLE zależy od celu ich udostępnienia i tak:
  1. w przypadku formularza ZAMÓW ONLINE - równy jest okresowi realizacji zamówienia oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć z nim związek, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
  2. w przypadku Fanpage’a - do momentu rezygnacji przez osobę z bycia fanem Fanpage’a na Facebooku;
  3. w przypadku kontaktu z MIX MEBLE (inaczej niż za pośrednictwem formularzy) - do czasu rozpatrzenia reklamacji, uwzględnienia lub odmowy uwzględnienia prawa do skorzystania z odstąpienia od umowy zawartej na odległość, rozpatrzenia prośby lub wniosku Klienta oraz ewentualnych roszczeń mogących mieć związek z określonym zdarzeniem będącym przyczyną kontaktu, a także przepisów prawa nakładających obowiązek przechowywania pewnych dokumentów przez określony czas;
 1. Każda osoba ma prawo żądania, by MIX MEBLE przesłał przetwarzane przez MIX MEBLE dane osobowe danej osoby bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

§3 ZMIANA, USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SKARGA DO ORGANU NADZORU

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przez nich przeglądane, poprawiane, usuwane i zmieniane (modyfikacja danych) w każdym czasie, z zastrzeżeniem zapisów poniżej.
 2. Dane podawane podczas korzystania z Formularzy lub podczas kontaktu z MIX MEBLE mogą zostać zmodyfikowane lub usunięte, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych może uniemożliwić kontakt MIX MEBLE z Klientem, a w przypadku procesu realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji lub zgłoszenia prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość usunięcie pewnych danych nie jest możliwe do czasu zakończenia określonych czynności.
 3. Dane podane przy dołączeniu do Fanpage’a mogą zostać zmodyfikowane poprzez rezygnację z bycia fanem - na zasadach obowiązujących na portalu Facebook.
 4. Modyfikacja danych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami na rzecz MIX MEBLE.
 5. Modyfikacja danych może wiązać się z powstaniem kosztów, o których mowa w postanowieniach Regulaminu dotyczących korzystania z Klienta świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych dostępnej za pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi.
 6. Użytkownik ma prawo zwrócić się do MIX MEBLE z żądaniem usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby Klienta oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 7. Zapisy ust. 6 mają zastosowanie zwłaszcza w sytuacji, gdy dane osobowe Klienta zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Nie możemy zmienić danych zbieranych automatycznie, gdyż nie są one przez nas generowane, a służą one do celów statystycznych.
 9. Usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, sprzeciw wobec ich przetwarzania zaistniałe wskutek złożonego przez Klienta żądania może wiązać się z brakiem możliwości korzystania przez niego z wszystkich udostępnionych funkcjonalności Serwisu oraz Fanpage’a - w zależności od treści złożonego przez Klienta żądania.
 • Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez MIX MEBLE ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga).
 1. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa.
 2. Skarga powinna zawierać co najmniej wskazanie:
  1. osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, którego dotyczy skarga.
 3. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/

 

§ 4 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. W celu wyjścia naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów MIX MEBLE, na wyraźne życzenie Klienta przekazuje udostępnione mu dane osobowe następującym podmiotom:
  1. instytucjom finansowym umożliwiającym zakup Konsumentom Towarów w systemie ratalnym;
  2. firmom transportowym w celu realizacji usługi transportu zakupionych Towarów;
  3. wykonawcom montażu mebli w celu realizacji usługi montażu zakupionych Towarów;

dalej: Partnerzy.

 1. Dane osobowe udostępnione Partnerom są przetwarzane przez te podmioty na zasadach wynikających z ich wewnętrznych regulacji, na które MIX MEBLE nie ma żadnego wpływu i w zakresie których rekomendujemy zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z określonych usług przez nie świadczonych.
 2. W momencie, w którym Klient staje się klientem Partnera administratorem jego danych osobowych w tym zakresie staje się Partner.
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom administracji publicznej uprawnionym na mocy przepisów prawa do uzyskania takiej wiedzy, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

§5 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. MIX MEBLE niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poza wskazanymi w Polityce, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów administracji publicznej.
 2. MIX MEBLE przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 3. Obowiązki określone w ust. 2 MIX MEBLE wykonuje za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych wymaganych przepisami prawa i mając na uwadze możliwe ryzyka związane ze specyfiką branży w jakiej działa.
 4. MIX MEBLE zapewnia, aby dane osobowe były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa;
 5. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie MIX MEBLE o:
  1. wszelkich zdarzeniach mogących mieć związek z korzystaniem z Serwisu lub Fanpage’a, a mogących skutkować naruszeniem jego danych osobowych;
  2. wszelkich innych stwierdzonych przez Klientów naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Serwisu lub Fanpage’a.

 

§6 PLIKI COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka, dalej: Cookies), jednakże MIX MEBLE nie przechowuje ich w swojej bazie danych na serwerze – wykorzystywane są one wyłącznie na czas jednej sesji przeglądarki.
 2. Cookies są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze Użytkownika.
 3. Cookies stosowane przez MIX MEBLE mogą służyć następującym celom:
  1. optymalizacji korzystania ze Strony (dostosowanie do jego indywidualnych preferencji);
  2. dostępu do niektórych funkcji Serwisu, np. formularzy;
  3. poprawie wydajności i optymalizacji działania Strony.
 4. Informacje zbierane i generowane przez Cookies nie pozwalają na identyfikację użytkownika Strony.
 5. W wyniku wykorzystywania Cookies nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.
 6. Cookies używane przez MIX MEBLE są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Państwa urządzenie, za pomocą którego korzystacie z Serwisu.
 7. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z Cookies przez przeglądarkę, którą stosuje, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą od MIX MEBLE.
 8. Celem dokonania stosownych ustawień, zgodnie z zapisami ust. 7, MIX MEBLE rekomenduje zapoznanie się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.
 1. MIX MEBLE korzysta z Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Informujemy, że Google Analytics używa dla swych celów “cookies”, które nie są zależne od MIX MEBLE i na których generowanie MIX MEBLE nie ma żadnego wpływu.

§7 OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Klient akceptując Regulamin i stanowiącą jego integralny załącznik Politykę oświadcza, że został poinformowany o:

 1. danych rejestrowych oraz danych kontaktowych MIX MEBLE;
 2. kategoriach przetwarzanych przez MIX MEBLE danych osobowych;
 3. celach przetwarzania udostępnionych danych osobowych oraz podstawie prawnej ich przetwarzania;
 4. dobrowolności podania swoich danych osobowych;
 5. odbiorcach udostępnionych danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 6. okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane;
 7. prawie do żądania od MIX MEBLE dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, którego dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 8. prawie Klienta do przenoszenia danych;
 9. prawie Klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. charakterze udostępnienia danych osobowych MIX MEBLE (podstawie) oraz konsekwencjach ich niepodania.

 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. MIX MEBLE jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki.
 2. Do zmiany Polityki stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu zawarte w postanowieniach końcowych, z zastrzeżeniem zapisów Polityki.
 3. W Serwisie mogą Państwo znaleźć przekierowania do innych stron internetowych naszych kontrahentów (tj. dostawców, producentów, banków) co ma na celu umożliwienie Państwu szybszego uzyskania interesujących Państwa informacji. Strony te są administrowane przez podmioty trzecie, całkowicie niezależne od MIX MEBLE. Przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z tych stron rekomendujemy zapoznanie się z stosowaną przez te podmioty polityką prywatności i zasadami funkcjonowania.
 4. Udostępnianie danych osobowych może nastąpić tylko po skontaktowaniu się z MIX MEBLE oraz przedłożeniu przez Wnioskodawcę prośby o przekazanie lub udostępnienie określonych informacji oraz pod warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kliknij, aby pobrać Politykę prywatności

keyboard_arrow_up