Strona Główna » Dlaczego my? » Regulamin sprzedaży internetowej

Regulamin serwisu internetowego www.mix-meble.pl  obowiązujący od 25.grudnia 2014 roku.

Zaktualizowany 22.04.2015

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Właścicielem Serwisu www.mix-meble.pl , zwanego dalej: Serwisem, jest spółka „MIX MEBLE Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie 30-552, ul. Wielicka 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316613, kapitał zakładowy 1.650.000,00 złotych, działająca pod marką: „MIX MEBLE” i zwana dalej: „MIX MEBLE”.

2.      Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „MIX MEBLE Sklepie stacjonarnym”, należy przez to rozumieć sklep firmowy MIX MEBLE będący własnością firmy „MIX MEBLE Sp. z o. o.” z siedzibą w Krakowie znajdujący się w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a,czynny w następujących godzinach: od poniedziałku do piątku: 10-20, w soboty: 10-18, w niedziele:10-15.

3.      Serwis ma na celu informowanie Klientów o aktualnej ofercie MIX MEBLE (Platforma Informacyjna) i umożliwia ustalenie szczegółowych warunków zakupu asortymentu dostępnego na zamówienie w sprzedaży bezpośredniej, a ponadto umożliwia zakup części z oferowanego asortymentu sklepu w drodze zakupu na odległość.

4.      Platforma informacyjna będąca integralną częścią Serwisu, o jakiej mowa w pkt 3 powyżej, nie jest sklepem internetowym, ze względu na złożoność i specyfikę produktów jest ona tylko ich prezentacją, która umożliwia po uszczegółowieniu przez Klienta niezbędnych informacji, tj.  jakie cechy posiada i ma posiadać produkt będący przedmiotem jego zainteresowania, złożenie zamówienia na dostarczenie mu wybranego produktu w drodze zamówienia realizowanego w tradycyjny sposób przez „MIX MEBLE sklep stacjonarny”, choć z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Platforma informacyjna dotyczy produktów opatrzonych oznaczeniem „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT”. Zakup produktów za pośrednictwem Platformy informacyjnej może mieć dwojaki charakter:

a) Sprzedaży Standardowej - gdy Klient dokona zamówienia produktu za pośrednictwem Platformy informacyjnej, ale jego zakup i odbiór odbędzie się w „MIX MEBLE sklep stacjonarny”

b) Sprzedaży na odległość – gdy Klient dokona zamówienia i zakupu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a odbiór produktów będzie odbywał się w miejscu wskazanym przez Klienta innym niż „MIX MEBLE sklep stacjonarny”

5.      W przypadku umieszczenia przy produkcie opcji „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT” Klient może za pośrednictwem Platformy Informacyjnej ustalić czy istnieje ewentualna możliwość modyfikacji prezentowanego produktu i dopasowania jego cech wedle swojego zapotrzebowania poprzez kontakt z naszymi konsultantami, a następnie dokonać jego zakupu za pośrednictwem kontaktu z MIX MEBLE sklep stacjonarny (skorzystanie z Platformy Informacyjnej następuje za pomocą wybrania opcji „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT”) .

6.      Prezentacje produktów i ich cenniki znajdujące się na stronie Serwisu w ramach produktów objętych Platformą Informacyjną (oznaczenie „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT”) nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

7. Nie wszystkie produkty prezentowane przez MIX MEBLE w Serwisie są dostępne w ramach funkcji serwisu internetowego Zapytaj o ten produkt. Możliwość dostępności w ramach tej funkcji zależy bowiem od cech indywidualnych, jakie chce produktowi nadać Klient. W chwili ustalenia zapotrzebowania Klienta MIX Meble, przed przyjęciem zamówienia, poinformuje Klienta czy produkt będący przedmiotem jego zainteresowania jest dostępny w ramach sprzedaży na odległość czy też może go nabyć wyłącznie w sposób tradycyjny w Salonie MIX Meble.”

8.      Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Serwisu „MIX MEBLE” są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z jego dostawą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzgodnienia czy istnieje możliwość dostawy w podane przez siebie miejsce i ustalenia jej kosztów należy skontaktować się z personelem „MIX MEBLE Sklep stacjonarny” poprzez „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT” .

9.      Klientem będącym stroną dokonującą zakupów lub składającym zapytanie w ramach Platformy Informacyjnej może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej, gdy dokonuje czynności w imieniu tego podmiotu.

10. Kontakt. Klient kontaktuje się z konsultantami „MIX MEBLE Sklep stacjonarny” w ramach funkcji  „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT”  wyłącznie korzystając z  procedury dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Forma porozumiewania się MIX MEBLE z Klientem jest określona za pomocą powyższej procedury, a dopiero dalszy kontakt z Klientem może odbywać się za pośrednictwem innych środków porozumienia się na odległość i uzależniony jest od danych podanych przez Klienta. Dane kontaktowe MIX MEBLE Sklepu stacjonarnego, na które można  się kontaktować, są określone  w ustępie 11 niniejszego Regulaminu.

11. Klient, poza kontaktem za pomocą Serwisu, posiada możliwość kontaktowania się z MIX MEBLE:

a) telefonicznie pod numerami (+48) 12 269 06 11, (+48) 267 02 13, (+48) 784 478 292 ;

b) poprzez fax pod numerem 12 269 11 18;

c) poprzez pocztę elektroniczną na adres salon@mix-meble.pl

Wszelkie  dane kontaktowe Sklepu dostępne są również na stronie internetowej w zakładce "Kontakt" – www.mix-meble.pl/pl/info/adresy_i_telefony .

12. Wszelkie dokumenty dostarczane przez MIX MEBLE Klientom (w przypadku Klientów Konsumentów po uzyskaniu zgody) będą następowały w drodze doręczeń na adres poczty internetowej wskazanej przez Klienta poprzez przesłanie plików w nieedytowalnej formie PDF, dla odczytania których należy posiadać zainstalowane bezpłatne oprogramowanie do odczytywania plików PDF w postaci programu Adobe Reader możliwego do pobrania na stronie www.get.adobe.com/pl/reader/otherversions/, chyba że na prośbę Klienta MIX MEBLE w drodze indywidualnych ustaleń ustali inną formę kontaktu.

13.  Ceny towarów oraz usług podawane  są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, a więc stanowią cenę brutto za zamówiony towar lub usługę (np. transportu).

14.  Podane w Platformie Informacyjnej ceny na dany produkt mają charakter informacyjny, gdyż cena konkretnego towaru zależy od cech, jakie Klient oczekuje, że będzie zamówiony przez niego towar spełniał. Wysokość ceny za jaką Klient może nabyć dany towar zostanie podana przez MIX MEBLE w dokumencie PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA, i wiąże MIX MEBLE od chwili zaakceptowania przez Klienta PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.  

15.      Klient, który dokonał zakupu zobowiązany jest podać dane niezbędne do wystawienia faktury w postaci: imienia i nazwiska lub danych osoby prawnej, adresu zamieszkania, numeru NIP (jeżeli faktura ma być wystawiona na podmiot gospodarczy) oraz adresu dostarczenia towaru, jeżeli jest inny niż wskazany do wystawienia faktury.

16.      Podanie przez Klienta numeru NIP w celu wystawienia faktury jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, co oznacza, że stosują się do niego szczególne zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

17.      Klient gwarantuje, że podane przez niego dane są prawdziwe, jest uprawniony do posługiwania się nimi i bierze pełną odpowiedzialność prawną za ich przekazanie MIX MEBLE. W przypadku powstania szkody w majątku MIX MEBLE na skutek podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub takich, którymi nie był uprawniony się posługiwać ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w pełnej wysokości.

18.      Odbiór towaru. Przy odbiorze towaru od firmy przewozowej lub bezpośrednio w magazynie MIX MEBLE prosimy, aby Klient sprawdził jakościowo i ilościowo dostarczany towar. Sprawdzenie powinno nastąpić najlepiej w obecności pracownika ekipy transportowej lub montażowej, a w przypadku odbioru własnego w obecności magazyniera.  Wszelkie zastrzeżenia prosimy, aby Klient zgłaszał pisemnie na dokumencie potwierdzającym odbiór towaru, dotyczy to zwłaszcza uszkodzenia naocznie widocznego. Szczególnie prosimy sprawdzić wszystkie elementy szklane oraz opakowania zewnętrzne (przy montażu własnym Klienta), czy nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych. 

19.      Montaż mebli powinien odbywać się zgodnie z załączoną instrukcją. Dołączoną do mebla kartę gwarancyjną należy zachować przez okres obowiązywania gwarancji.

20.  Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług proponowanych w Serwisie to:

a)      połączenie z siecią Internet,

b)      zainstalowana jedna z wymienionych przeglądarek: Internet Explorer 7+, Firefox 3.6+, Google Chrome, Opera 10+, Safari ,

c)      włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek (cookies),

d)     włączenie w przeglądarce JavaScript.

 

ZAKUP TOWARÓW W DRODZE ZŁOŻENIA ZAPYTANIA „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT”

21.  Klient korzystając z funkcji „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT” może uzyskać szczegółowe informacje odnośnie produktów prezentowanych w ramach Platformy Informacyjnej dzięki kontaktowi z konsultantami Sklepu stacjonarnego MIX MEBLE. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących produktu, którym jest Klient zainteresowany, ustalenia jego cech, ceny i terminu realizacji zakupu, a także złożenia ZAMÓWIENIA na jego zakup Klient powinien się skontaktować ze sklepem stacjonarnym MIX MEBLE za pośrednictwem funkcji „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT”.

 

22. W celu skorzystania z funkcji „ZAPYTAJ O TEN PRODUKT” Klient powinien:

a)      wypełnić formularz ZAPYTANIA, w którym wskazuje tylko i wyłącznie swój adres e-mailowy do kontaktu z nim;

b)      wyrazić zgodę, w przypadku Klienta będącego konsumentem, na doręczenie mu przez Serwis wymaganych prawem dokumentów nie w formie papierowej, ale na trwałym nośniku zgodnie z wymogiem z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

c)      potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności i Regulaminem Serwisu oraz zobowiązać się do przestrzegania Regulaminu Serwisu;

d)     wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w formularzu, zapytaniu, zamówieniu lub formularzu zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zm.) do celów ściśle związanych z przeprowadzanymi transakcjami handlowymi,

23.  Klient przy składaniu FORMULARZA ZAMÓWIENIA ma również możliwość wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w formularzu, zapytaniu, zamówieniu lub formularzu zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zm.) w celach marketingowych MIX MEBLE dzięki czemu będzie otrzymywał od Serwisu informacje handlowe i reklamowe np. o nowościach asortymentowych, promocjach, rabatach.

24. Dalsza wymiana informacji pomiędzy Klientem, a MIX MEBLE następuje w drodze korespondencji e-mailowej na adres konta internetowego podany przez Klienta.

25. Po dokonaniu ustaleń warunków zakupu w drodze wymiany korespondencji e-mailowej Klient dokonuje złożenia w MIX MEBLE ZAMÓWIENIA na zakup zindywidualizowanego towaru w Sklepie Stacjonarnym MIX MEBLE poprzez jego podpisanie lub złożenie w formie pisemnej w Sklepie Stacjonarnym MIX MEBLE.

 

26. MIX MEBLE w ciągu 48 godzin roboczych prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA z prośbą  o akceptację podanych w nim warunków zamówienia. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, to w treści przesłanego do Klienta PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA MIX MEBLE zawrze również wszystkie przewidziane ustawą z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta informacje i pouczenia. UWAGA! Prosimy o bardzo dokładne czytanie treści otrzymanego PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA przesłanego przez MIX MEBLE przed jego akceptacją, gdyż będzie on zawierał dane o zasadach dostawy i realizacji zamówienia, w tym terminach i cenie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwość co do treści informacji i zasad realizacji zakupu prosimy przez przesłaniem akceptacji PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA o kontakt z MIX MEBLE.

27.  Ponieważ każdy produkt ze względu na jego cechy charakterystyczne ma określoną dostępność, to zarówno jego dostępność, jak i termin realizacji zamówienia jest precyzowany przez MIX MEBLE w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA. Termin dostawy towaru zdeterminowany jest bowiem parametrami technicznymi, specyfiką logistyczną wybranych towarów i cechami produktu wybranymi przez Klienta.

28.  Klient dokonując potwierdzenia PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA  wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wybranego produktu na warunkach opisanych w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA i akceptuje wynikający ze specyfiki sprzedawanych przez „MIX MEBLE” produktów i wskazany w PODSUMOWANIU termin oraz warunki realizacji zamówienia oraz cenę całkowitą.

29.  Klient ma 72 godziny na przesłanie na adres e-mailowy, z którego otrzymał PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA e-maila zwrotnego zawierającego potwierdzenie, że wyraża on zgodę na wskazaną w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA treść umowy zakupu oraz zobowiązuje się on do pokrycia kwoty brutto wskazanej w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA w rubryce „Do zapłaty ogółem”. Jeśli potwierdzenie nie zostanie w tym czasie odesłane przez Klienta, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

30.  Procedura realizacji złożonego zamówienia, od której liczy się wskazane w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA terminy na jego dostawę, rozpoczyna się w momencie, gdy Klient potwierdzi swoje zamówienie i jednocześnie zapłaci cenę za zakupiony towar lub uzgodnioną z obsługą MIX MEBLE zaliczkę (liczy się termin wpływu pieniędzy na konto MIX MEBLE).

31.  Należna kwota ceny za towar musi być zaksięgowana na koncie „MIX MEBLE” najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przesłania do MIX MEBLE potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty całej ceny zakupu za towar lub uzgodnionej z obsługą MIX MEBLE zaliczki na konto w tym terminie zamówienie uważa się za anulowane przez Klienta.

32. Koszt dostawy towaru do Klienta, z wyłączeniem przypadku, gdy Klient korzysta z możliwości bezpłatnej dostawy, o których informacje może uzyskać w zakładce opisującej zasady „TRANSPORT GRATIS”, oszacowany zostaje w przesłanym do Klienta w PODSUMOWANIU ZAMÓWIENIA. Klient potwierdzając PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA akceptuje warunki, cenę i zasady dostawy zamówionego produktu. Usługa transportu jest wyszczególniona na fakturze, jako odrębna pozycja.

33.  MIX MEBLE dostarcza towar do Klienta własnym transportem lub za pośrednictwem zewnętrznych dostawców – na przykład firmy DHL, Raben lub innych. 

34.  Towary sprzedawane przez MIX MEBLE pakowane są fabrycznie według norm producenta i przeznaczone są do montażu we własnym zakresie zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu przez producenta.

35.  Klient może także ustalić także odbiór zamówionego towaru w magazynie Sklepu stacjonarnego MIX MEBLE.

36. W przypadku, gdy Klient przy skorzystaniu z procedury wyrazi wolę odbioru osobistego w magazynie Sklepu stacjonarnego MIX MEBLE transakcja nie ma charakteru sprzedaży na odległość, gdyż sprzedaż następuje w chwili odbioru towaru, po zapoznaniu się Klienta z przedmiotem zakupu.

USŁUGI DODATKOWE TRANSPORTU I MONTAŻU

37.  Na życzenie Klienta MIX MEBLE może wskazać profesjonalnego wykonawcę odpłatnego montażu  mebli, z którym  Klient  zawiera  odrębną  umowę na montaż we własnym zakresie.

38.  MIX MEBLE przyjmuje zobowiązania montażowe jedynie w toku indywidualnych ustaleń z Klientem.

39.  Klient zamawiający usługę transportu i montażu wraz z zakupem mebli oświadcza, że zapoznał się z rozmiarami nabywanych produktów i gwarantuje, że nie będzie przeszkód z ich wniesieniem do wskazanego w zamówieniu lokalu. Klient zapewnia także, że w umówionym dniu dostawy istnieć będą warunki do wniesienia towaru w opakowaniach fabrycznych oraz stworzone będą warunki do ustawienia dostarczanych przez serwis MIX MEBLE produktów, jak również zapewnia niezbędną ilość miejsca do przeprowadzenia profesjonalnego montażu mebli.

40.  Usługę transportu i montażu mebli wykonywanego przez serwis MIX MEBLE Klient zobowiązuje się odebrać zarówno pod kątem otrzymania towaru zgodnego z jego zamówieniem ilościowo i jakościowo, jak i montażu tego towaru od strony jakościowej w chwili wydania mu zmontowanego towaru przez ekipę montażową, zgodnie z odrębną umową zawartą z daną firmą montażową. Klient proszony jest także o dokonanie oględzin sprawności i funkcjonalności nabywanych produktów, braku uszkodzeń mechanicznych i potwierdzenie prawidłowości wykonanego ich montażu. Na dowód dokonanego odbioru Klient zobowiązany jest podpisać protokół montażu, gdzie powinien wskazać swe uwagi i wątpliwości. Jakość montażu i jakość mebli powinna być sprawdzona przed podpisaniem protokołu montażu.

41.  Dostawa bez montażu odbywa się pod wskazany adres bez usługi wnoszenia. Usługa wnoszenia jest możliwa tylko, jeśli zakupy dostarczane są transportem firmowym MIX MEBLE, i ustalana jest przed potwierdzeniem PODSUMOWANIA ZAMÓWIENIA. Usługa wnoszenia nie jest możliwa przy dostawie wykonywanej firmą kurierską (np. DHL, Raben lub inną). Usługa montażu obejmuję usługę wnoszenia, o ile warunki przestrzenne w miejscu wskazanym przez Klienta na to pozwalają.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJĄCE KONSUMENTOM ORAZ ZASADY ZWROTU TOWARU

42.  Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. nr 827) Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu towaru. Wzór pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy są załącznikami do niniejszego Regulaminu.

43. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów wskazanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r., poz. 827 (tj. umów zawartych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), w szczególności w przypadku:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

44.  Odstąpienie od Umowy następuje  poprzez złożenie przez Klienta stosownego oświadczenie na formularzu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Dla skuteczności odstąpienia nie jest wymagane żeby Klient podał przyczynę odstąpienia.

45. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępny jest na stronie www.mix-meble.pl/pl/info/regulamin i stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Klient na prawo dokonać złożenia oświadczenia o odstąpieniu w innej formie niż za pośrednictwem formularza.

46. Zasady prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość zawierające pouczenia o prawie odstąpienia dostępne są na stronie www.mix-meble.pl/pl/info/regulamin  i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

47. W podpisanym przez Klienta oświadczeniu  woli odstąpienia i zwrotu towaru należy podać: dane nabywcy wpisane na fakturze VAT, dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), nazwę, numery, ilość towarów, które są zwracane (zgodnie z fakturą VAT), a także informacje na temat opakowania oraz stanu mebli oraz numer konta bankowego, jeśli Klient będzie chciał by zwrot ceny zakupu za zwracany towar został dokonany przelewem. Jeśli istnieje konkretny powód zwrotu w miarę możliwości prosimy również o jego podanie.

48.  Na skutek odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa jest ona uważana za niezawartą i to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za  zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z rzeczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

49. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

50. Prosimy o dokonywanie zwrotów towarów w miarę możliwości kompletnych tj. zawierających wszystkie elementy towaru wraz z załączonymi do towaru instrukcjami i kartą gwarancyjną, a także w oryginalnych opakowaniach producenta.

51. Zwrot towaru winien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  Do zachowania terminu wystarczy, aby Klient odesłał rzecz (na adres: Magazyn MIX MEBLE, ul. Magazynowa 3, 30-858 Kraków) przed upływem 14 dniowego terminu.

 

52. Klient proszony jest o opakowanie zwracanego towaru w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu i dołączenie do przesyłki posiadanego dowodu zakupu towaru.

53. Klient proszony jest o powiadomienie Sklepu o fakcie nadania przesyłki. Powiadomienie z podanym numerem listu przewozowego prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: salon@mix-meble.pl

54. Zwrot uiszczonej przez Klienta ceny towaru i kosztów wysyłki towaru do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni  od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu  przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub zgodę na dokonanie zwrotu przekazem pocztowym. Sklep ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności na rzecz Klienta jak długo ten nie dokona zwrotu towaru lub nie prześle do MIX MEBLE potwierdzenia, że nadał taki zwrot.

55. Kosztów zwrotu towaru do MIX MEBLE w przypadku umów zawieranych na odległość nie pokrywa MIX MEBLE. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Klienta, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt wysyłki zwrotnej). Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 2500 PLN.

56. W przypadku nieskutecznego odstąpienia od Umowy przez Klienta, przesyłka zostanie ponownie wysłana do Klienta na jego koszt.

57.  Towar oznaczony na stronach „serwisu internetowego MIX MEBLE”  lub określony w zmówieniu indywidualnym jako komplet należy odesłać w całości. Nieskuteczne jest odstąpienie Klienta i odesłanie tylko poszczególnych elementów składających się na komplet.

REKLAMACJE

58.  Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta zgodnych z przekazaną mu wraz z towarem kartą gwarancyjną lub z uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy).

59. MIX Meble nie udziela gwarancji na produkty. Roszczenia gwarancyjne Klient może realizować na zasadzie i zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta, jakie zostają dołączone do zakupionego produktu.

60.  Procedura obsługi reklamacji, formularz reklamacyjny oraz dane kontaktowe do działu reklamacji umieszczone są w zakładce „Obsługa reklamacji” na stronie internetowej https://mix-meble.pl/pl/info/obsluga_reklamacji

PRZEPISY SZCZEGÓLNE ZAKUPU TOWARÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIRCÓW

61.  W sytuacji, gdy zakupu towarów, niezależnie od zastosowanej procedury nabycia, dokonuje Przedsiębiorca - rozumiany jako: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej - znajdują zastosowanie zasady niniejszego Regulaminu ze zmianami podanymi poniżej.

62.  Przedsiębiorca zobowiązany jest do podania w ramach danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury numeru NIP.

63.  Do transakcji dokonanych przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. nr 827) . Przedsiębiorca tym samym nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania.

64.  W stosunku do Przedsiębiorców nie przewiduje się możliwości zakupu na kredyt w związku z faktem, że proponowane przez Kredytodawców warunki kredytów określone są wyłącznie dla celów konsumpcyjnych. 

65. W stosunku do zakupów realizowanych przez Przedsiębiorców MIX Meble wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi, w pełnym zakresie dopuszczonym przez Kodeks Cywilny.

66. MIX Meble nie udziela gwarancji na sprzedawane towary. Przedsiębiorcom  przysługują roszczenia gwarancyjne jeżeli takich udzielił producent, i które powinny być realizowane na zasadzie i zgodnie z kartami gwarancyjnymi producenta, bezpośrednio u producentów. Gwarancja producenta na produkt zostaje udzielona na podstawie kart gwarancyjnych dołączonych do produktu.

USŁUGI  ZAKUPU TOWARÓW NA KREDYT

67.  MIX MEBLE współpracuje z placówkami banków i firm udzielających kredyty, umożliwiając Klientom konsumentom zakup towarów proponowanych przez MIX MEBLE w systemie ratalnym.

68.  Po uzyskaniu akceptacji udzielenia kredytu, podpisaniu umowy kredytowej na towary, które wcześniej Klient objął zamówieniem w MIX MEBLE, MIX MEBLE wdroży procedurę realizacji zamówienia, jak tylko Kredytodawca przekaże mu środki finansowe na konto MIX MEBLE, o czym poinformuje Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

69.  Wszelkie zdjęcia produktów i ich opisy stanowią własność MIX MEBLE i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej zgody Serwisu wyrażonej na piśmie.

70.  MIX MEBLE informuje, że dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu obsługi sprzedaży, udzielania informacji, skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres, a w przypadku gdy Klient wyraził na to zgodę również w celu przekazywania informacji reklamowych w zakresie prowadzonej przez MIX MEBLE działalności tj. informacje o nowościach asortymentowych, promocjach, rabatach.

71.  Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez MIX MEBLE jego dane osobowe, do ich zmiany lub żądania całkowitego usunięcia z systemu. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia lub informacje dotyczące przechowywania przez MIX MEBLE danych osobowych prosimy zgłaszać na adres internetowy salon@mix-meble.pl  lub pisemnie na adres Sklepu stacjonarnego MIX MEBLE znajdującego się pod adresem ul. Wadowicka 8a, 30-415  Kraków.

72.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych zarejestrowanym w GIODO. Administratorem zbioru danych osobowych jest spółka „MIX MEBLE Sp. z o. o.” z siedzibą w Krakowie 30-522, ul. Wielicka 72.

73.  Korzystając z Serwisu Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką Prywatności i zasadami Instrukcji korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu i godzi się by sprzedaż była realizowana w oparciu o sprecyzowane w nich zasady. W przypadku braku zgody ze strony Klienta na warunki wyrażone w tych dokumentach może się on zwrócić się do MIX Meble z propozycją uregulowania warunków sprzedaży w sposób odmienny, które strony ustalą w drodze indywidualnych negocjacji.

74.  Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

75.  Serwis MIX MEBLE zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej MIX MEBLE . Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.mix-meble.pl w zakładce "Regulamin zakupów" wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

76.  Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w pliku PDF do pobrania na własny komputer (pobierz).

Powyższy regulamin obowiązuje od 22.kwietnia 2015 roku.

 

 

 

Załączniki:

1)     Załącznik nr 1 – Formularz Odstąpienia

2)     Załącznik nr 2 – Informacja o Prawie Odstąpienia

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz Odstąpienia

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać do MIX MEBLE tylko w przypadku chęci odstąpienia od uprzednio zawartej umowy sprzedaży)

 

    MIX MEBLE Sp. z o. o.

ul. Wielicka 72

30-522 Kraków

 numer faksu 12 269 11 18

adres e-mail salon@mix-meble.pl

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja/My…………………………………………………………………………… (imię i nazwisko Kupującego) zamieszkała/-li ………………………………………..

(adres zamieszkania) niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………..

……………………………………………………………… (dane towarów) zakupionych w ramach umowy zakupu w dniu ………………………… (data wysłania potwierdzenia ZAMÓWIENIA) i dostarczonych mi/nam w dniu ……………………………… (data odebrania towaru).

Data złożenia oświadczenia i podpis konsumenta(-ów)

(jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

………………………………………………………………..

Załącznik nr 2 – Informacja o Prawie Odstąpienia

 

„MIX MEBLE Sp. z o. o.” z siedzibą w Krakowie 30-552, ul. Wielicka 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316613, kapitał zakładowy 1 650 000,00 złotych w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta informuje:

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres:

MIX MEBLE Sp. z o. o.

ul. Wielicka 72

30-522 Kraków

numer faksu 12 269 11 18

adres e-mail salon@mix-meble.pl

 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy przesłanego przez nas w korespondencji emailowej, w jakiej otrzymaliście Państwo niniejsze pouczenie, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.mix-meble.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku pocztą elektroniczną na podany przez Państwa email, z którego nastąpiło skierowanie oświadczenia o odstąpieniu.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Magazyn MIX MEBLE ul. Magazynowa 3, 30-858 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 2500 PLN w zależności od rodzaju produktu, wagi i rozmiarów zakupionego produktu oraz odległości od miejsca dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

"Kliknij Kliknij aby pobrać regulamin obowiązujący od 25.12.2014 - zaktualizowany 22.04.2015

 

"Kliknij Kliknij aby pobrać formularz zwrotu obowiązujący od 25.12.2014

 

"Kliknij Kliknij aby pobrać informację dotyczącą prawa odstąpienia od umowy obowiązującą od 25.12.2014 - zaktualizowany 22.04.2015


 


Jeżeli nie posiadasz programu Adobe Reader możesz go pobrać z oficjalnej strony Adobe klikając w ten link